SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERGSTING bær3js~tiŋ2, äfv. (i sht i södra o. västra Sv.) 4~1 (be`rgsting Weste, b`ärrjs-ti´nng Almqvist), n.; best. -et; pl. =.
(förr) ting som hålles af bergstingsrätt. Såsom Bergstingen af ålder hafwa warit brukelige til Grufwornes och Bergsordningarnes underhållande i Bergslagerne. Bergv. 1: 275 (1672). Därs. 2: 687 (1756). Ifrån äldre tider har skilnad blifvit gjord emellan Bergs-Grufve- och Hammar-Ting ..; men .. 1756 (har) blifvit stadgadt, det alla stridigheter, rörande Grufvor, Hyttor, Stångjärns- och Manufacturhamrar samt ädlare Verk, skola afgöras vid et och samma Ting, som Bergs-Ting kallas bör. Rinman 1: 177 (1788). R. Åkerman i Lefnadsteckn. i VetA IV. 1: 3 (1896).
Ssgr (förr): BERGSTINGS-GÄSTNING30~20. jfr TINGS-GÄSTNING. Bergv. 2: 305 (1744). FFS 1889, nr 27, s. 5.
-GÄSTNINGS-PENNINGAR—10~200, pl. jfr TINGSGÄSTNINGS-PENNINGAR. Bergv. 1: 275 (1672). Bergs-Tings-gästnings penningar .. betala alla de, som under Bergs-Tings Domsaga lyda, såsom Ett lisp(und) tackjärn af hvarje Bergsman. Berch Bergsdomst. 8 (1779). E. Bergenskiöld (1785) hos Johansson Noraskog 1: 110. —
-PENNINGAR~200, pl. afgift till bergstings underhåll. Bergv. 1: M m m 1 b (1693).
-PREDIKNING~020. De hitintils vanlige BergzTingzPredikningar. Växiö domk. akt. 1749, nr 76.
-RÄTT~2. intill år 1852 i bergslag fungerande underrätt som var sammansatt af en bergmästare ss. ordförande samt tolf bisittare (jfr BERGS-NÄMNDEMAN) o. som dömde i första instans (jfr BERGS-KOLLEGIUM) i mål hvilka rörde bergshandteringen; jfr GRUF-RÄTT. Bergv. 1: 463 (1694). Under Bärgs-Tings Rättens ransakning och dom höra de måhl, som vid Grufvor, Hyttor, Hammarvärck eller andra Bärgsbruk kunna förefalla, anten de äre Civile eller Criminale. Abrahamsson 646 (1726). Bergmästaren har sig till biträde uti Bergs-Tings Rätten Tolf Bisittare, hvaraf han dock kan få räkna Sju til Domfört antal. Berch Bergsdomst. 5 (1779). Vårt .. 1850 fattade nådiga beslut om Bergs-Tings-Rätternas upphörande, samt deras .. domsrätts öfverflyttning, från och med år 1852, till de allmänna domstolarne. SFS 1853, nr 75, s. 3. PT 1895, nr 197, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content