SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
BESKYDDARE beʃyd4are, i Sveal. äfv. 0302 (besky´ddare Weste; besch`yddare Almqvist), m.||ig. (om kvinna användes dock vanl. BESKYDDARINNA; jfr äfv. BESKYDDERSKA); best. -en, äfv. -n; pl. =.
person som beskyddar.
1) till BESKYDDA 1. RA 1: 382 (1544). Lex. Linc. (1640; under conservator). En dygdens beskyddare. Dalin Arg. 2: 167 (1734, 1754). En beskyddare för dän Kristeliga tron. Schultze Ordb. 4450 (c. 1755). Det lugnar och tröstar oss alla, när vi veta, att blott en mensklig beskyddare är när ... Huru mycket mera, då beskyddaren är den allsmäktige. Tegnér 4: 161 (1833); jfr a. Han ansåg sig särdeles smickrad, att blifva damernas beskyddare på .. färden. Carlén Prof. 260 (1840, 1870). Det var mot dylika missbruk (af ämbetsmännens makt) de (dvs. bönderna) i konungen sågo sin naturlige beskyddare. Odhner G. III 1: 162 (1885). De rikare ätternas hufvudmän framstå (hos herdefolken) som de fattiges beskyddare och ledare. E. Svensén i Ekon. samh. 1: 41 (1891). — särsk.
a) till BESKYDDA 1 b. Alle helge Englar moste wara tine beskyddare för alt ofall. Balck Ridd. I 5 a (1599). Tu Herre Jesu, äst .. The fremmandes beskyddare. Muræus 2: 7 (1648). Diophanes .. var Beskyddarens Jupiters Präst. Ehrenadler Tel. 936 (1723; fr. prêtre de Jupiter Conservateur). Din och det godas Beskyddare i himmelen. Lehnberg Pred. 1: 274 (c. 1800). Var Du (Gud) allas Beskyddare. Handb. 1811, s. 151. — särsk.: gud(omlighet) l. (manligt) helgon under hvars speciella hägn en institution, folkklass, person osv. tros l. troddes stå; skyddsgud(omlighet); (manligt) skyddshelgon; skyddspatron. De gudomligheter, hvilka betraktades som äktenskapets beskyddare, .. Zeus .. Hera och .. Artemis. Rydberg Ath. 462 (1859, 1866; uppl. 1876: hägnare).
b) till BESKYDDA 1 c: gynnare; äfv.: mecenat. Hafva mäktiga beskyddare. En beskyddare af konster och vetenskaper. Dalin Vitt. I. 3: 185 (1750). Vitterhetens Beskyddare. J. Oxenstierna i 1 SAH 1: 59 (1786, 1801; om G. III). Mæcenas, hvars namn öfvergått till efterverlden, såsom beskyddare af konster och vetenskaper. Ekelund Medelt. hist. 3 (1828, 1834). Landshöfdingen Nils von Rosenstein — en (af Wallin) tidigt vunnen beskyddare, som han alltid med vördnad och tacksamhet nämt. B. v. Beskow (1863) hos Wallin Vitt. 1: V. NF 15: 1071 (1891). — särsk. [jfr fr. protecteur de l'académie française] ss. officiell benämning på furste l. högt uppsatt person i hans egenskap af speciell gynnare af akademi l. samfund l. förening l. institution o. d. som ställt sig under o. erhållit hans beskydd. (Valet af ledamot i Sv. akademien) skal hemligt hållas til thes thet samma blifvit Academiens Beskyddare understäldt. 1 SAH 1: 25 (1786, 1801). Skrifvelse (hade) ingått, hvaruti H. Maj:t Konungen tillkännagifvit sig vilja vara (Akademiska) Föreningens Beskyddare. Lunds veckobl. 1861, nr 20, s. 1. Kungl. Akademien för de Fria Konsterna. .. Beskyddare, Hans Maj:t Konungen. Statskal. 1904, afd. 842.
c) till BESKYDDA 1 d. Han vill gärna spela beskyddare. Med en min, som ej på vördnad pockar, / med en väns, ej en beskyddares. Tegnér 2: 431 (1811). Han fortfor, alltid med en beskyddares ton, men ganska vänligt. Sturzen-Becker S. arb. 1: 221 (1861).
Jfr RÄTTS-BESKYDDARE.
2) (mindre br.) till BESKYDDA 2: försvarare. Barbarerna stormade åter mot dess (dvs. Galliens) gränser, och kejsarens befallning bortryckte dess beskyddare (Julianus). Rydberg Ath. 53 (1859, 1866; uppl. 1876: hägn och värn).
Ssgr: (1 c) BESKYDDAR-030~ l. BESKYDDARE-MIN 0300~2. Han .. träffade pagen, .. ganska förnämt vandrande omkring och med en förmans beskyddare-min tilltalande de närvarande. Crusenstolpe Mor. 2: 47 (1840). Dalin (1850). Han, som med .. sin fryntliga beskyddaremin hade påtryckt deras studentbref det stora vaxsigillet. Topelius Vint. I. 1: 362 (1860, 1880).
(1) -PLIKT~2. Han åter drogs ju gifvet till den svaga / Af sin beskyddarpligt. Strandberg 5: 133 (1862).
(1 c) -TON~2. Dalin Fr. o. sv. lex. (1843; under protecteur). Dens. (1850).
(1 c) -UPPSYN~20 l. ~02. Kommerserådet .. klappade ynglingen (dvs. informatorn i huset) med vigtig beskyddareuppsyn på axeln, och sade leende: ”Nå, hur är det fatt, min kära kandidat; skall han icke hafva sig en dans ..” Carlén Prof. 14 (1840; uppl. 1870: vänlig beskyddaremin).
Spoiler title
Spoiler content