SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
BLODDROPPE blω3d~drop2e, starkt hvard. blω3~; l. (i sht i de under 1 a anförda stående uttr. o., mindre ofta, i 1 b, eljest numera sällan o. hufvudsakl. i högtidlig o. särsk. religiös stil) BLODSDROPPE blω3ds~, i södra o. västra Sv. äfv. 4~10; i bet. 2 a ngn gg, särsk. i södra Sv., BLODDROPP 3~2, äfv. BLODSDROPP 3~2 l. 4~1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; fordom äfv. -DROPPA (blo`dsdroppa Weste); best. -an; pl. -ar.
Ordformer
(blod- O. Petri Men. fall N 5 a (1526) osv. blods- Luk. 22: 44 (NT 1526) osv., i sht i anv. 1 a)
Etymologi
[fsv. bloþdrupi, blods drupi]
1) droppe blod. (Jesus) wart betaghen aff ångest .., och hans swett war så som blodz dropa. Luk. 22: 44 (NT 1526; öfv. 1907: blodsdroppar, Luther: bluts tropffen). Här och der satt små bloddroppar på (de nyss utvuxna renhornen) ... hvilket var kommet af det myggen dem bitit. Linné Ungd. 2: 50 (1732). En så stor Revolution .. utan at utgjuta en enda Blods-droppa! Björnståhl Resa 1: 487 (1773). Dolken .., drypande af .. bloddroppar. Rydberg Sing. 136 (1876; uppl. 1865: blodsdroppar). — särsk.
a) [jfr d. til sidste l. yderste bloodsdraabe, t. bis zum letzten blutstropfen] i uttr. till yttersta l. sista blodsdroppen (stundom bloddroppen), så länge en blodsdroppe (stundom blod-) är varm (jfr BLOD 1 i) o. d., till det yttersta, så länge jag (du, han osv.) lefver, offra sin sista blodsdroppe (stundom blod-), göra sitt yttersta, o. d. (De belägrade) swarade .. at de sig til yttersta blodz droppan wäria wille. OSPT 1686, nr 32, s. 6. (De) willia fächta, så längge att .. en warm blodsdroppa (är) qwart i deras ådrar. J. M. Norsbergh (c. 1710) i Karol. krig. dagb. 3: 199. Jag .. skal .. yttersta blodzdroppan för min Konungz tienst .. ospard hålla. M. Stenbock hos Swedberg Serm. cens. 148 (1712). Så länge en blodsdroppa är varm hos honom, så skall han vara tacksam. 2 RARP 6: 506 (1731). Det är icke den Erasmus Montanus mer, som härtils försvarat sin mening til sista blodsdroppan. Anagrius Holberg Erasmus 59 (1756). Hvem vill ej uppoffra sin sista blodsdroppa för en sådan furstinna(?) Sparre Findl. 215 (1835, 1869). Han skulle .. försvara Regensburg till sista blodsdroppan. Fryxell Ber. 7: 181 (1838).
b) [jfr d. der er ikke en god blodsdraabe i ham, t. es ist kein rechtschaffener blutstropfen in euch] bildl. för att beteckna en ringa del af ngns kropp l. väsen: grand, smula. Thz är ecke en reen (dvs. syndfri) blodhdrope j mitt lijff (dvs. kropp). O. Petri Men. fall N 5 a (1526). En wederstyggeligh Menniskia, vthi hwilken icke war en redeligh Blodzdroppa. Schroderus Osiander 2: 650 (1635). Hvar blodsdroppa i min kropp trotsar ditt svärd. Mörk Th. 3: 258 (1758).
2) benämning på vissa växter.
a) [jfr d. Christi blod(s)draabe. Namnet är föranledt af de blodröda nedhängande runda blomknopparna hos flera arter, särsk. den i Europa tidigt odlade Fuchsia coccinea Aiton] (mindre br.) i pl. bloddroppar (sällan blodsdroppar), vanl. i förb. Kristi blod- l. blodsdroppar, ngn gg i sg. bloddropp, om enskildt stånd äfv. (Kristi) blod(s)droppe, ngn gg -dropp, (individ l. art af) det till familjen Œnotheraceæ hörande växtsläktet Fuchsia Lin., fuchsia. Lilja Flora ö. odl. vext. Suppl. 26 (1840). Christi Blodsdroppar. (Fuchsia.) .. På .. qvistarne hänga klasar af mörkröda, helt små blommor, verkligen liknande blodsdroppar. Stålberg Blomst. 41 (1843). Nu blommar blodsdropp vid hvit gardin. Bååth V. allf. 71 (1884). Vid fönstren .. stod en blommande bloddroppe. Hertzberg Canth Lifsb. 2: 34 (1886). I trädgården .. växte rosor och penséer, Kristi bloddroppar och geranier. Norlind J. F. Hell 2: 38 (1913).
b) [jfr t. blutströpfchen, fr. goutte de sang. Namnet torde, liksom det lat. släktnamnet Adonis, eg. afse arter med röda blommor o. syfta på sagan om ynglingen Adonis, hvars bloddroppar, sedan han blifvit dödad af en vildgalt, af Afrodite förvandlades i röda blommor. Denna blomma var enl. slutet af 10:e boken i Ovidius' metamorfoser den gr. ἀνεμώνη, hvilken af moderna botaniker antages hafva varit Anemone hortensis Lin., men af äldre, ss. af detta släktes namngifvare Dillenius (16871747), tyckes ha identifierats med Adonis. Släktena Anemone o. Adonis, hvilka båda tillhöra ranunkulacéerna, förväxlades äfv. i antiken; jfr Berendes Dioskurides 252 f. (1902) o. Plinius Hist. nat. 21: 23] (individ l. art af) växtsläktet Adonis Lin., adonis; särsk. Adonis autumnalis Lin., som har röda blommor. Adonis (Blodsdroppe). Müller Trädgårdskonst 221 (1858). Höstadonis .. A(donis) autumnalis L. .. Bloddroppar, Gossen i det gröna. Fries Ordb. 1 (c. 1870).
c) [jfr t. blutkraut, blutblume, Christi blut, Christi wundenkraut, Christi kreuzblut samt BLOD-KNOPP] (i sydvästra Finl.) (individ af) växtarten Hypericum quadrangulum Lin., Johannesknopp, mansblod, blodknopp, blodstänk. Hypericum qvadrangulum — bloddroppar; blodstänk. P. H. Olsson i Bot. notiser 1896, s. 6.
Ssgr: BLOD(S)DROPPE-GRÄS. [jfr BLOD-TOPP] (†) (individ af) växtarten Sanguisorba officinalis Lin., blodtopp. Franckenius Spec. D 1 a (1638, 1659). Tillandz D 3 b (1683). Apot.-taxa 1739, s. 40. Serenius I i i i 3 a (1757).
Spoiler title
Spoiler content