SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖR- ssgr (forts.):
FÖR-STUCKEN, se FÖR-STICKA c slutet. —
(II 1 a ϑ, c γ) -STUDERA. [efter t. verstudieren] (†)
1) använda l. förstöra (pängar o. d.) på studier. The .. haffua förtärdt och förstuderat, många hundrade gyllen, vthi Vniuersiteter och högha Scholar. PJGothus Spangenberg Ridd. F 5 b (1592).
2) refl.: fördärva sig gm studier; jfr FÖR-LÄSA, v.1 3. Mr Anders skulle hafva förstuderatt sig och kommet j yhrheet. VDAkt. 1671, nr 217.
(I 2) -STUDIUM3~200. förberedande studium; vanl. i pl.: inhämtande av förberedande kunskaper, förberedande studier; stundom övergående i bet.: förkunskaper. SKN 1842, s. 151. Bergsvetenskapen fordrar matematiska förstudier. TLär. 1846—47, s. 12. Jag saknar nödiga förstudier för att kunna följa en forskare som Rydberg på dylika vägar. Rudin i 3SAH 11: 66 (1896). (Runge) förordar färgskissens betydelse framför teckningen på kartong som förstudium till en tafla. 2NF 23: 1207 (1916).
(II A) -STUDSA. (-stutza 16371644) [av t. verstutzen] (†) byta bort. (Infödda svenskar) skole .. hafwa macht at sällia sine inländske wahrur åt hwar andra, eller them inbördes at förbyta och förstutza emoot wahrur. Stiernman Com. 2: 108 (1637). Barckhusen Cotossichin 98 (1669).
(II A) -STUFFA, v. [av t. verstuffen, inhugga märke (”stufe”) i stenen; jfr STUFF] (†) bärgv. Vil en stollnär sin ort inställa, bör han .. Bärgmästaren derom tilsäga, hvilken åligger, at der låta hugga et märke, hvarest stoll-orten sig ändar, som kallas förstuffa, och tjenar til bevis huru långt han blifvit drifven. Leijell PVetA 1751, s. 31. Rinman (1788).
Spoiler title
Spoiler content