SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GENOM ssgr (forts.):
(4 slutet med anm.) GENOM-TÖRSTIG. (numera bl. tillf.) Dalin (1852).
(2 d β) -VAKA, v. -ning (†, Linc. Iii 1 b (1640), Dalin (1852)). [jfr d. gennemvaage, t. durchwachen] tillbringa (en tid, särsk. en natt) under vaka; i sht i pass. (särsk. i p. pf.). Efter en genomvakad natt. (Lat.) Pervigilatus .. (sv.) Genomwakat. Linc. Iii 1 b (1640). (Hektor) genomvakar hela natten i rådplägningar och börjar med solen slagtningen åter. Tegnér (WB) 2: 268 (1812). Aldrig (hade) någon natt .. blifvit genomvakad med så sorgliga tankar. Arnell Moore 2: 102 (1830). LfF 1910, s. 310.
(2) -VANDRA, -ing (Ekblad 7 (1764), Björkman (1889)). (genom- 1603 (: gönom-) osv. igenom- 1778-1815 (i vers)) [jfr d. gennemvandre, t. durchwandern]
1) vandra igenom l. fram genom (ngt), vandrande passera genom (ngt); vandra från den ena till den andra ändan av (ngt); ofta med anslutning till GENOM 2 b: vandra kors o. tvärs genom (ngt). (Räven sade till lejonet:) Iagh haffuer nu vthi nogra dagar flijteligen många Landzändar .. gönomwandrat. Balck Es. 107 (1603). Herr Gr. Hautefort trodde, at jag, sedan vi senast träffades, igenomvandrat både Egypten och Arabien. CPBlomberg (1783) hos Björnståhl Resa 5: 11. När man genomvandrat Kansas ifrån öster till vester. Svedelius Statsk. 4: 80 (1869). I den mörka, kalla vintermorgonen genomvandrade hon den svenska borgens dystra salar. Lagerlöf Troll 2: 108 (1921).
2) mer l. mindre bildl. Om du nu wäl din Werd, igenomwandra täncker, / Troo tryggt, at alt ey är, som thet för ögon bläncker. Columbus BiblW K 2 a (1676). Jag (kan) icke .. tänka mig någon högre och säkrare glädje af detta lifvet än att hafva fått genomvandra det vid sidan af en sådan hustru som min. De Geer Minn. 1: 106 (1892). särsk.
a) (†) genomgå (en skrift l. ett ämne o. d.); genomläsa; jfr GENOM 2 d α. Posten 1769, s. 625. Man .. skulle bjuda til genom 12 à 14 timmars dagelig läsning igenomvandra alla de Vetenskaper, som med Theologien äro befryndade. LBÄ 4: 62 (1797). Jag skickar dig min Martensen den jag genomvandrat mer än en gång. Bremer Brev 3: 50 (1847).
b) (†) uppleva, utstå, erfara, pröva på10 4; jfr GENOM 2 d β. Horn Lefv. 44 (c. 1657). Likaledes gjorde Fabritius redo för de äfventyr, han genomvandradt. Kempe FabritiiL 43 (1762).
c) (†) genomgå (en läroanstalt); jfr GENOM 2 d β slutet. Jemför en aldrig så litet bildad adelsman, som aldrig får publik undervisning, med våra lärda prester, som genomvandrat skolan. CAAgardh (1827) i TegnérPpr 270.
(2) -VANKA. (†) genomvandra; särsk. med anslutning till GENOM 2 b: genomströva. Hamb. (1700). Han hade, som han sjelf sade mig, genomvankat hela Tyskland, med obetäckt hufvud, och barfota, och tiggt sit bröd för andras dörrar. Rutström Schiller 44 (1799).
(4 slutet med anm.) -VARM. om person o. sak: varm alltigenom; i högsta grad varm. Sättja et vinmått af tenn uti en sjudande het gryto, at vinet blifver genomvarmt. Lind 1: 70 (1749). Han sprang sig genomvarm. Cannelin (1921).
(2 b slutet) -VATTNA, -ing. [jfr t. durchwässern]
1) grundligt vattna l. fukta (ngt); i sht i pass. (särsk. i p. pf.) samt ss. vbalsbst. -ing. Wikforss 1: 414 (1804). En grundlig genomvattning .. behöfves .., för att växten skall repa sig. GHT 1895, nr 235 B, s. 2. 2NF 23: 1399 (1916).
2) (numera knappast br.) oeg., om vattendrag: genomflyta, genomströmma; i sht i pass. (särsk. i p. pf.). Ett land, genomvattnadt af många floder. Dalin (1852).
Spoiler title
Spoiler content