SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LOGEMENT loʃ1emän4t l. 1-, äv. lωʃ1- l. 1- (låschmánng Dalin), n.; best. -et; pl. = (OxBr. 1: 276 (1625) osv.) l. -er (LReg. 22 (1583), Östergren (1932)); förr äv. LOGEMENTE, n.; best. -et; pl. -en (Rudbeck Bref 243 (1685)).
Ordformer
(loce- 15601639. loci- 1650. loge- 1556 osv. logi- 16851697. logia- 1657. logie- 16691695. losa- 1617. lose- 15771712. loso- 1648. losse- 15571566. lug- 16291633. luse- 1583c. 1635. lusse- 1641. -ment (-nn-, -th, -tt) 1556 osv. -mente 16051768)
Etymologi
[jfr t. logement, eng. lodgment; av fr. logement, avledn. av loger (se LOGERA). — Beträffande formen -mente se under DEPARTEMENT]
1) (†) ställe (byggnad, våning, rum) där ngn (stadigvarande l. tillfälligtvis) bor; bostad, logi, husrum; bostadslägenhet, våning; rum. Till Anders Korp att beställa för H. F. N(å)de logement vedh Helsingfors. G1R 26: 818 (1556). (Fänriken) kom till Markus Stadztienare, der Evertz hustru hadhe sitt lugmente. BtHforsH 1: 169 (1629). Alla rum och logementer på Slottet woro .. med Schillerier och Turkiske Silkes-tapeter beprydde. Wallquist EcclSaml. 1—4: 49 (1693). Hela logementer af sängkammare, förmak och domestikrum (kunna få hyras vid Ramlösa brunn). NVexjöBl. 1852, nr 22, s. 4 (i annons). Sundén (1886).
2) i sht mil. i kasern l. fästning o. d.: rum för en (mindre) truppavdelning; äv. i utvidgad anv., dels om rum där ett antal personer äro inhysta på ett kasernliknande sätt, dels om förrådsrum (numera bl. ngn gg om ett sådant som urspr. varit avsett för manskapsförläggning). VetAH 1755, s. 116. Logementer för garnison (dvs. förläggning) eller krigsförnödenheter göras under vallgången. Sturtzenbecher (1805). Allt manskapet var uppställdt kompanivis i sina logement. IllMilRevy 1898, s. 27. (De arbetsvilliga) äro kasernerade i andra våningen (av fabriken) i trånga och osunda ’logement'. Hellström Malmros 70 (1931). — jfr ARRESTANT-, KADETT-LOGEMENT.
3) (i fråga om ä. förh.) mil. i fästningskrig förekommande befäst löpgrav; förskansning som angriparen anlade för att sätta sig fast på en fältvall o. d. Carl XII Bref 436 (c. 1685). Rålamb 8: 201 (1691). Busch Fästn. 129 (1880).
Ssgr (till 2): A: LOGEMENT-FARTYG, se B.
B: LOGEMENTS-BEFÄLHAVARE~00200 l. ~02100. i sht mil.
-FARTYG~02 l. ~20. (logement- 1935. logements- 1874 osv.) sjöt. (på station liggande) fartyg som huvudsakligen användes till bostad (åt trupp); kasernfartyg. UB 7: 313 (1874). Hägg Segel 125 (1935).
-KAMRAT. De äro logementskamrater.
Spoiler title
Spoiler content