SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MASKOPI mas1kopi4 l. -kå- l. -kω-, förr äv. MATSKAPI l. MATSKOPI, r. l. f. (Weste (1807) osv.), äv. n. (RA I. 1: 596 (1549), Siwertz JoDr. 328 (1928)); best. -en, äv. -n, ss. n. -et, äv. -t; pl. -er.
Ordformer
(marskapij 15251531. mas(s)chopi(j)(-ie) 15701625. maskapi(j) 15491683. maskepi(j) (-pj) 15671736. maskobi 1847. maskopi(e) (-sc-) 1622 osv. maatschapij 1584. maatskapij 1621. mat(h)skapi (-tz-, -ie, -j) 15471621. matskepij c. 1700. matskop(p)i 1574c. 1755. mattskapie (-sc-, -ij, -j) 15451582. matzskopije 1545)
Etymologi
[liksom ä. d. madskabi, maskopi, d. maskepi, av mnt. matschopie l. holl. maatschappij, sidoform (med romansk ändelse) till mnt. mātschop, holl. maatschap (se MATSKAP). Ordet har i bet. 4 rönt påvärkan av MASK, sbst.2, MASKERA]
1) (†) förhållandet att vara medintressent(er) l. kompanjon(er) i ett affärsföretag, intressentskap, kompanjonskap. OPetri Tb. 80 (1525; uppl. 1929). Min brod[er] och iag, wore vti ett Maskapij i Same Wexleijij. SthmTb. 23/11 1584. I fall det fölle honom för svårt att allena fortsätta verket, så tilläts honom att ”på sitt eget äventyr till sig godt folk uti mascopij taga och anamma”. HammFackl. 1: 72 (cit. fr. 1622). RP 5: 103 (1635).
2) (†) konkretare: ekonomisk sammanslutning, handelssällskap, bolag. G1R 17: 452 (1545). Um köpenskapen tycker oss vare rådeligit, att han uthi the förnämeste städer blifver lagd i ett maskapi. RA I. 1: 596 (1549). Nehrman InlJurCiv. 223 (1729). Åstrand (1855; om rederibolag). — särsk. allmännare: sällskap, kamratskap; lag. (Konungen) skulle icke settia .. (dalkarlarna) någan fouta .. aff sine hoffmen, vtan någen aff them ther vppe bodde som wore aff theres eget matskapij. Svart G1 160 (1561). Forsius Fosz 458 (1621).
3) (†) bolagsman, kompanjon; kamrat, stallbroder; jfr MATSKAP 2. SthmSkotteb. 2: 304 (1531). — jfr MED-MASKOPI.
4) hemlig förbindelse l. hemligt samråd l. samförstånd, i sht i ngt olovligt syfte; numera vanl. i uttr. vara, stå, äv. ligga i maskopi med ngn, förr äv. driva l. hava l. hålla maskopi med ngn, stå i hemlig förbindelse l. vara i hemligt samförstånd med ngn i visst syfte. Sådane förbudit matskapi och hemlige handlinger, som en part aff them till thenne dagh driffvit haffve. G1R 21: 171 (1550). Eliæ bookhållarens änckia haar beswärat sig öfwer honom, att han håller maskopij medh hennes dotter. ConsAcAboP 2: 461 (1663). Isogæus Segersk. 963 (c. 1700: haft matskepij medh). ”Gud nåda dig”, fortfor ma chère mère .., ”om du är i maskopi med din man för att lura mig!” Bremer Grann. 2: 138 (1837). Möjligheter (till olovliga transaktioner) .. torde ha beretts genom allehanda maskopier. SvD(A) 1929, nr 116, s. 28.
Ssgr (till 1, 2; †): MASKOPI- l. MASKOPIE-BRODER. (-pi- 1631. -pie- 1594) kompanjon, medintressent. 3SthmTb. 1: 209 (1594). HammarkDomb. 18/1 1631.
-HANDEL. (-pi- 15741795. -pie- 1573) handel i kompanjonskap l. bolag med ngn l. ngra; äv. allmännare, om ekonomiskt samarbete o. d. 2SthmTb. 4: 235 (1573). Stridsberg Landpr. 40 (1795).
Spoiler title
Spoiler content