SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MEDFART me3d~fa2rt, äv. (i vissa trakter) 3d~, r. l. f. ((†) n. Dähnert (1784), Porthan BrCalonius 181 (1795)); best. -en; pl. (†, i konkretare anv.) -er (VDAkt. 1723, nr 410, Bergeström IndBref 36 (1770)).
Etymologi
[jfr dan. o. nor. medfart; vbalsbst. till MEDFARA o. fara med (se FARA, v.2 5, 6); jfr MED-FÄRD]
1) (†) tillvägagående, förfarande, procedur; åtgärd; vanl. i uttr. laglig l. laga medfart. DeductKrabbe 1678, s. D 2 b. I dett Hr Kiyrkioherden .. vthom laglig medfart tvenne lijffzspillingar sielff i kiyrkiogården begraffvet. VDAkt. 1680, nr 232. Förordning huru vida rusthållarnes skattejord må i mangell af (dvs. i brist på) annan egendom blifva af creditorerne genom laga medfart till betalning angripen. RARP 16: 305 (1697). Finner Pehr Sommar sig så munter at försvara denna (lantmäteri-)Contoirets beskyllade medfart, vid en laglig undersökning (så osv.). NyttGam. 1784, s. 301. Schulthess (1885). — särsk. i uttr. laga medfart, konkretare: lagfart; äv. konkret, om lagfartshandling. VRP 21/11 1721. Gilltiga kiöpebref samt andra laga medfarter. Därs. 5/6 1739.
2) (numera i sht i vitter stil) behandling av ngn l. ngt.
a) om behandling av levande varelse l. ngns kropp l. av kroppsdel; företrädesvis om hård l. grym l. ovänlig l. skymflig l. orättvis behandling, i sådana uttr. som hård, våldsam, omild, obarmhärtig, grym medfart o. d.; mera tillf. om god l. vänlig behandling, i sådana uttr. som mild l. blid l. lindrig medfart. 2RA 3: 509 (1731). Förderfvas eller skadas skjutshäst (vid trupptransport o. d.) .. genom elak medfart, betale den dertill vållande (ersättning). SFS 1842, nr 32, s. 44. Den tämligen hårdhända medfart lärjungarne .. voro underkastade (i de allmänna skolorna). De Geer Minn. 1: 14 (1892). Den simple prästen röner .. mildare medfart än munken och abboten (i medeltidens fabliåer). Sylwan (o. Bing) 1: 73 (1910). Friare från andra håll .. kunde få lida en omild medfart. Nilsson FolklFest. 314 (1915). särsk.
α) (†) i pl., konkretare, med tanke på olika behandlingstillfällen l. behandlingssätt. Då folcket .. suckade under orättfärdiga medfarter. Höpken 2: 74 (1747). De svåraste ock för mig såsom ovan plågsammaste medfarter. VDAkt. 1758, nr 298. Bergeström IndBref 36 (1770).
β) (numera mindre br.) utan tanke på att behandlingen utföres av ngn: förhållandet att det går l. gått ngn så l. så (särsk. illa), att ngn råkar l. råkat ut för ett visst öde o. d. Widegren (1788). Hvad öde oss kan förestå / Af andras medfart slutas må. Arnell Scott Sjöfr. 64 (1829). Östergren (1932).
b) om behandling av sak; företrädesvis om dålig l. ovarsam behandling l. olämpligt förfarande (så att ngt därigm fördärvas) l. våldsam, fördärvbringande framfart l. misskötsel, i sådana uttr. som hård medfart o. d. Tessin Bref 1: 23 (1751). Constapelen (tillser) at Gevären .. blifva af manskapet renskurade och vid makt hållne; på det de ej af elak medfart måge blifva förråstade och förskämde (på örlogsfartyg). PH 5: 3451 (1752). Det efter den nya metoden tillverkade godset tålde .. en vida hårdare medfart utan att sönderspräckas. Bæckström Rörstr. 83 (i handl. fr. 1831). Forssell Front 47 (1911). särsk. (†) i uttr. fientlig medfart, om krigiska åtgärder (härjning o. d.) som fiende vidtager mot en landsdel o. d.; jfr a, 1. SthmStCal. 1774, s. 14. Städer som behöfva beskyddas för fiendtlig medfart. KrigsmSH 1797, s. 139.
Spoiler title
Spoiler content