SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NOTIFIKATION 1tifik1atʃω4n l. nωt1-, l. -aʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. notifikation, eng. o. fr. notification; av mlat. notificatio (gen. -ōnis), till lat. notificare (se NOTIFICERA)]
1) handlingen att notificera; vanl. konkretare: tillkännagivande, underrättelse, meddelande; kungörelse; numera bl. om ä. förh. samt om meddelande som sker på diplomatisk väg l. som avser uteblivet godkännande l. utebliven betalning av växel; se dock a. HSH 9: 183 (1639). Deropå inkom åther Hohusen, med notification at Rådet hafver skildts åth. RARP 9: 87 (1664). Kongl. Maij:t hafwer .. nådigst befallat .. att en notification om denne förordning till alla General Gouverneurer och Landzhöfdingar .. (osv.) skee skulle. CivInstr. 136 (1684). SFS 1880, nr 15, s. 12 (om växelprotest). Senare deponeranden af ratifikationer (av konventionen) skola ske medelst en skriftlig .. notifikation till nederländska regeringen. Därs. 1910, nr 153, s. 192. — särsk.
a) (i sht om ä. förh. l. i fackmässigt spr.) tillkännagivande av ngn familjetilldragelse; äv. konkret, om skrivet l. tryckt dylikt meddelande. Så är Vår nådige vilja, at vid dödsfall och Begrafningar .. Inge notificationer hvarken personligen eller skrifteligen måge skie .. vidare än innom närmaste släckten. FörordnYppigh. 1731, s. B 2 b. Hosföljande notifikationer (om en sons födelse) anhåller jag du ville besörja. MoB 7: 191 (1827). SFS 1941, s. 183.
b) (†) om tillkännagivande som publiceras i en tidning o. d. av ngn som icke tillhör redaktionen; annons. Dalin Arg. 2: 237 (1734, 1754). Magist. Jacob Hvasser .. (har) upvist en notification, han ärnade låta insättia i aviserne ang:de ett Collegium privatissimum uti alla Scientiis. Benzelstierna Cens. 20 (1738). DA 1808, nr 1, s. 4.
2) [med anslutning till NOTERA, v.2] (mera tillf.) anteckning. Saker som andra skulle ha fått utarbeta med en hel patiencelek av anteckningslappar framför sig skrev han ner nästan utan föregående notifikation. OoB 1936, s. 315.
Ssgr (till 1): (1 a) NOTIFIKATIONS-BILJETT. (†) om (tryckt) meddelande (l. blankett) för ”notifikation” av i sht dödsfall. DA 1771, nr 9, s. 4. Fahlgrén Boktr. 117 (1853).
-BLAD. (†) om tryckt blad varigm ngt tillkännagives. VDAkt. 1735, nr 395. Leopold 5: 471 (c. 1800).
-BREV. (om ä. förh.; se dock slutet) brev varigm ngt meddelas l. kungöres. RP 10: 517 (1644). Then anstalt .. at then brotzlige efterslås och ertappas genom budkafla, med bifogat Notifications Bref, hwarutinnan then personen, som eftersökes omständeligen beskrifwes. Schmedeman Just. 1481 (1697). SvNorStatscal. 1820, s. 355. särsk. (i sht om ä. förh.) till 1 a: brev varigm ngn familjetilldragelse tillkännagives. D. 18 och 20 afgingo om thetta dödsfall öfver 150 sorgeliga notifications bref. Rhyzelius Ant. 132 (c. 1750). Wester Aksakov Fam. 51 (1911).
(1 a) -KORT, n. (om ä. förh. l. i fackmässigt spr.) blankett l. (tryckt) kort varigm ngn familjetilldragelse tillkännagives. Pressade notifications och visitkort .. försäljas. LdVBl. 1836, nr 35, s. 4. När en person aflidit, underrättade hans närmaste därom genom att utsända notifikationskort till husets fränder ock vänner. Landsm. V. 7: 22 (1891). VaruhbTulltaxa 1: 271 (1931).
-PATENT. (†) om kunglig kungörelse. Kongl: Maytz: Notifications-Patent, Angående några Förandringar wedh Postwäsendet. (1662; titel).
-PLIKT. jur. plikt att notificera uteblivet godkännande l. utebliven betalning av växel. 2NF 20: 70 (1913).
Spoiler title
Spoiler content