SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRESIDERA pres1ide4ra l. pre1-, i Sveal. äv. -e3ra2 (preside´ra Weste), v. -ade ((†) ipf. -erte BtHforsH 2: 12 (1760); sup. -ert Porthan BrSamt. 1: 51 (1782), Dens. BrCalonius 196 (1795)). vbalsbst. -ANDE, -ING (knappast br., Östergren (1935; sällsynt form)).
Ordformer
(pre- 1593 osv. pré- 17951803. præ- 15931897. prä- 17251787)
Etymologi
[jfr t. präsidieren, eng. preside; av fr. présider, av lat. præsidere, inneha främsta platsen, vara ordförande, av præ (se PRE-) o. sedere, sitta, till en ieur. rot sed (se SITTA); jfr PRESES, PRESIDENT, PRESIDIUM m. fl.]
I. intr.; eg.: sitta främst l. på en upphöjd l. framskjuten plats; vara den styrande l. ledande.
1) i fråga om sammanträde (särsk. i domstol, konsistorium, lärt sällskap o. d.) l. offentligt möte: tjänstgöra ss. ordförande l. preses (ofta på en upphöjd l. framskjuten plats). RA I. 3: 86 (1593). Det fembte och sidste Collegium är Räkne-Cammaren hwarest præsiderer Rijkzens Skatmestare. RF 1634, § XIII. Alla (i krigsrätten) .. sitta .. efter sin rang til höger och vänster om den som præsiderar. PH 5: 3158 (1751). Lady Aberdeen .. steg upp på podiet för att presidera vid (ett visst offentligt möte). SvD(A) 1933, nr 173, s. 13.
2) (i sht förr) vid disputation: ss. ledare av försvaret ha den förnämsta platsen (i övre kateder); tjänstgöra ss. preses; ss. preses leda l. sköta försvaret; förr ofta med särskild tanke på att preses själv författat avhandlingen (l. teserna) o. vid disputationen avlade ett lärdomsprov (ss. speciminering l. för viss kompetens); i sht i uttr. presidera för (förr äv. före) en disputation l. avhandling, förr äv. presidera för pastoralexamen, ett lektorat o. d.; i fråga om nutida sv. förh. bl. ngn gg om preses vid prästmöte; jfr PRESES 2 med anm. ConsEcclAboP 16 (1656; vid prästmöte). (Studenten hade) rifwit sönder i wredhes modh .. den disputation, för hwilcken .. (professor) Hahn .. som bäst ståt i stohlen och præsiderat före. ConsAcAboP 7: 355 (1693). Den 7 (dec. 1757). Præsiderade Professor Ferner för en Disputation. VärmlFörrNu 1927, s. 60 (1757). Faculteten har ålagt oss sökande (till sysslan som botanices demonstrator) att præsidera, hvartill jag nu måste bereda mig. Hjelt Medicinalv. 2: 581 (i handl. fr. 1770). Harlingsson præsiderade i dessa dagar för Lectoratet som han med nästa Termin kommer at tillträda. Leopold (SVS) II. 2: 223 (1794). Palmquist har begärt att få presidera för Pastoral-Examen. Tegnér (WB) 5: 379 (1825). Lektor Åkerman, som skulle presiderat (vid prästmötet), har insjuknat. Fahlcrantz Kyrkoh. 160 (1907). Backman Doktorsprom. 17 (1927). — särsk. (†) i uttr. presidera i ngt, presidera för disputationer i ngt (visst läroämne). ConsAcAboP 3: 50 (1665). Klingenstjerna .. kände och älskade metaphysiquen, uti hvilken han ofta såsom professor præsiderade. Nordin Bet. XLIII (1785).
3) i fråga om sällskaplig samvaro: (på en framskjuten plats) sitta som den förnämste l. förnämsta, sitta som värd l. värdinna (vid ett bord). Vid hvardera ändan (av middagsbordet) presiderade en värd, fader och son. Atterbom Minn. 202 (1817). IllT 1864, nr 3, s. 1. (Mrs Billing) presiderade .. vid frukostbordet. Hallström Händ. 35 (1927).
4) (†) i uttr. som beteckna att ngn råder l. härskar över l. leder ngt l. (härskande) har sitt hemvist ngnstädes l. att ngt reglerar l. styr ett händelseförlopp. Sylvius Mornay 403 (1674). Dryader presiderade (under forntiden) i skogslundar och trän, Najader och Nereider i vatten, Oreader i berg, o. s. v. Fischerström Mäl. 56 (1785). Den tolfte (konstellationen i djurkretsen) tilhörde (enligt forntidens egyptier) Nephtis, som presiderade för den underjordiske varmen. 2VittAH 5: 24 (1789, 1796). (Nerverna) presidera för den ständigt fortgående reproduction af förnötta delar (av kroppen). Berzelius Kemi 6: 28 (1830). Munthe Nap. 79 (1885).
II. tr.
1) (numera föga br.) motsv. I 1: tjänstgöra ss. ordförande l. preses för l. i l. vid (ngt). Adlerbeth Ant. 2: 59 (c. 1815). (Hertig d'Aumale) presiderade krigsrätten öfver Bazaine. Cederström Ströft. 132 (1915). jfr: Then the kiände godh före at præsidera concilio, honom sågo och the än före att vara godh till erchebiscop. RA I. 3: 36 (1593).
2) (föga br.) motsv. I 3: presidera vid (måltid). Kilboms middagar, presiderade av den förtjusande fru Zoya. Laurin LivKonst 254 (1927).
Spoiler title
Spoiler content