SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROLONGERA prå1loŋge4ra l. prol1- l. prω1- l. prωl1-, i Sveal. äv. -e3ra2 (prolånngèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr PROLONGATION.
Etymologi
[jfr t. prolongieren, eng. prolong; av fr. prolonger, av senlat. prolongare, till lat. pro- (se PRO-, prefix1) o. longus, lång (se LÅNG). — Jfr PROLONGE, PROLONGEMENT]
1) (numera bl. ngn gg) med avs. på utsträckningen i rummet: förlänga; ss. vbalsbst. -ing äv. i konkretare anv.: förlängning; äv. bildl. Om en Triangels Sijda A. B. N. .. prolongeras til C. så är (osv.). Rålamb 1: 97 (1690). Taga prolongeringen af stadens största och rakaste gator till emplacement för ett batteri. Wingård Minn. 12: 22 (1850). Ett par barnbarn att älska som en prolongering av ens egen tynande livslinje. Hellström Malmros 305 (1931).
2) (utom i a numera föga br.) med avs. på utsträckningen i tiden: förlänga; jfr 3, 4. 1BorgP 6 (1654). En prolongerad vår. Snoilsky 5: 190 (1897). Urtima riksdagen i Örebro 1810 hade .. prolongerats en helt kort tid. SvRiksd. I. 8: 331 (1934). — särsk.
a) (fullt br.) med. i uttr. prolongerat bad, om långvarigt karbad använt i medicinskt syfte (ss. lugnande medel). Gadelius Själsl. 1: 400 (1921).
b) med avs. på tillstånd (t. ex. stillestånd), med tanke på en överenskommelse mellan olika parter rörande tillståndet; jfr 3 a. At öfwerwäga .. Om man stilleståndet 1) prolongera skall 2):o om wi skole säya upp stilleståndet. Gustaf II Adolf 212 (1624). Spegel Dagb. 145 (1680).
c) (†) i uttr. prolongera ngn tiden, dra ut på l. förhala tiden för ngn. OxBr. 9: 420 (1629).
3) med avs. på ngt för vilket en viss tid fastställts: förlänga; jfr 2.
a) förlänga giltighetstiden för (ngt, t. ex. lag, avtal o. d.), antaga l. fastställa (ngt) på nytt (efter det giltighetstiden gått ut), förnya. Stiernman Com. 1: 934 (1626). Eders Kongl: May:ttz Cammarcollegium, hafver .. prolongerat Iäders bruukz Arrende till Petter Schaij. Ambrosiani DokumPprsbr. 25 (i handl. fr. c. 1675). Provisoriska skövlingslagen prolongeras. SvD(A) 1920, nr 57, s. 5.
b) handel., bankv. förlänga tiden för l. bevilja uppskov med (åter)betalandet av (ngt, särsk. lån, växel o. d.) l. (vid prolongationsaffär) leveransen l. betalningen av (ngt); vid utlupen betalningstid förnya l. omsätta (lån o. d.). Löses panten icke åter eller prolongeras vid förfallotiden, så hemfaller den Banken. Zettersten AnmMynt 114 (1771). För hvarje lån, som blifvit beviljadt eller prolongeradt, erlägger låntagaren .. ränta. SFS 1832, s. 254. Att prolongera 100 Gränges per tre månader mot 250 kronor per aktie. Grebst Grängesbg 236 (1908). SvBanklex. (1942).
c) förlänga tiden för innehavandet av (ett stipendium). Stipendier och gratialer, hvilka kunde .. ökas och till tiden prolongeras. Frey 1846, s. 230.
d) (†) förlänga tiden för innehavandet av (viss befattning l. dyl.); förlänga mandattiden för (ngn), omvälja (ngn). (Adeln) valde i riksgäldskontoret jämte den prolongerade fullmäktigen stallmästaren Stael v. Holstein tvenne nya. Adlerbeth Ant. 1: 261 (c. 1792). Hvad Brors nuv. station angår, tyckes mig, at den väl måste bli prolongerad åtm. til nästa vår, ty sedna hösten synes vara en mägta obeqväm flyttnings-tid. Porthan BrCalonius 270 (1796).
4) (†) framflytta (ngt l. tiden för ngt till en senare tidpunkt), uppskjuta; ofta svårt att skilja från 2. Wij (dvs. ståthållarna) begäre i Vnderdånigheet, att dhe Landz änders penninge heller Sommerräntters lefrerings tijdh som kornn vtgiffues måå bliffue till allehelgonmesse .. prolongered. LReg. 188 (1624); jfr 2. Hvad terminen till tabellernes inlefvererande angår .., (vilja vi) den samma hafva prolongerat till en månad längre fram på nya åhret. Fennia XVI. 2: 95 (1748); jfr 2. Ekbohrn (1868).
Spoiler title
Spoiler content