SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STILLAHAVS- stil1ahaf3s~, äv. -ha3vs~ l. -hav3s~
Etymologi
[till STILLA HAVET (se STILLA, adj. o. adv. 1 b β)]
ss. förled i ssgr: som tillhör l. finns i l. på l. kring l. som avser l. berör Stilla havet (se STILLA, adj. o. adv. 1 b β).
Ssgr: STILLAHAVS-FLOTTA. i Stilla havet förlagd flotta (se flotta, sbst.1 1). Anfallet företogs med övervattensfartyg och flygstyrkor ur USA:s stillahavsflotta. UNT 2/2 1942, s. 1.
-FLYGNING. tvärs över Stilla havet utförd flygning (se flyga 2). Den första Stillahavsflygningen utfördes över Aleuterna 15—17 maj 1924. 3NF (1937).
-FÖRDRAG. särsk. i sg. best., om det vid en konferens i Washington 1921—22 slutna fördraget mellan USA, Storbritannien, Frankrike o. Japan, rörande öarna i Stilla havet, fyrmaktsfördraget. Stillahafsfördraget l. Fyrmaktsfördraget. 2NF 38: 1181 (1926).
-KUST. kust vid Stilla havet. Kranck SlocknEldL 40 (1930).
-LAND. land beläget vid Stilla havet. Siwertz Lat. 82 (1924).
-LAX. zool. lax tillhörande släktet Oncorhynchus Suckley (vars arter finns vid Stillahavskusterna); i pl. äv. om släktet. DjurVärld 6: 97 (1962; i pl. best., om släktet).
-LJUNGPIPARE~0200. zool. fågeln Charadrius dominica fulva Gmelin (av vilka de i Sibirien häckande populationerna varje år flyger ut över Stilla havet för att övervintra på öarna där). FoFl. 1918, s. 151.
-OMRÅDE~020. särsk. i sg. best., om det område som Stilla havet o. dess kustländer utgör. NaturvForsknRådÅb. 1949—50, s. 49.
-PAKT. om var o. en av de tre försvarspakter som 1951 slöts mellan dels USA o. Filippinerna, dels USA, Australien o. Nya Zeeland, dels USA o. Japan; i sg. best. äv. enbart om den andra av dessa pakter. 2SvUppslB (1955). BonnierLex. (1966).
Spoiler title