SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TANDEM tan4dem (tan3däm2 LoW (1911)), r. (i sht i bet. 2) (Wensjoe Bulwer Pelham 104 (1834) osv.) l. n. (i sht i bet. 1 o. 4) (WoJ (1891) osv.); best. -en (TIdr. 1897, s. 317, osv.) resp. -et (TIdr. 1897, s. 157, osv.); pl. = (TIdr. 1897, s. 157, osv.) ((†) -s SD(L) 1897, nr 183, s. 2, Auerbach (1915))
Etymologi
[jfr dan. o. t. tandem; av eng. tandem, tvåhjulig vagn dragen av två hästar spända, den ena framför den andra, urspr. en ordvits som utgår från att lat. tandem, äntligen, slutligen, motsvaras av eng. at length, som i ä. eng. äv. kunde ha bet. ’på längden’, ’i rad’, en bet. som har överförts på det lat. ordet; ytterst av lat. tam, så, eg. f. sg. ack. av ieur. pron., o. -dem, bildat efter idem, (det)samma, av id, det, o. förstärkande partikeln -em (som t. ex. i item, sålunda) med därtill maskulin form īdem, densamme (se IDENTISK)]
1) i sht hippol. om ekipage med två (l. flera) hästar (l. andra dragdjur) spända, den ena framför den andra, för (lätt) vagn l. släde, enkelt spann, tandemspann; särsk. i uttr. i tandem (jfr 3 a), ungefär liktydigt med: (spända) efter varandra l. i rad; äv. (i sht förr) dels om enbart hästarna osv. i sådant ekipage, dels om enbart vagnen osv. Wensjoe Bulwer Pelham 104 (1834). Körning af ”tandem” (två hästar spända framför hvarandra), är ett med åtskillig risk förknippadt nöje. Wrangel HbHästv. 461 (1885). Tandem är ett fortskaffningsmedel .. bestående af 2 hästar i rad, den förste för att visa vägen och den andre för att draga en släde. Öhrström Hum. 95 (1896). Det tredje tandemet, ett par .. isabeller, kördes framför en phaeton. TIdr. 1897, s. 157. De tre, fyra i tandem kopplade hästarna framför varmvagnarnas tonlaster. Essén Prim. 204 (1919). Har .. (bonden) två hundar och spänner dem i tandem (för att dra packning), .. får han med sig det dubbla. Edström Hund. 124 (1948). IllSvOrdb. (1955; om vagnen). — särsk. i fråga om dressyr- l. cirkusnummer, om konstridningsform där ryttaren från en bakre häst medelst tömmar styr en framförvarande ryttarlös häst; särsk. i uttr. ridande tandem; numera bl. ss. förled i ssgr. (Ryttarna) utförde .. ett .. vackert nummer ”ridande tandem”. GHT 1897, nr 87 A, s. 2.
2) [i utvidgad anv. av 1 (jfr 3); jfr motsv. anv. av eng. tandem; delvis elliptiskt för TANDEM-BICYKEL, -CYKEL l. -VELOCIPED; jfr 3 b β] tandemcykel. Köp icke en tandem (tvåsitsig velociped) i kompani med en vän. Den kommer att föranleda .. oenighet mellan kompanjonerna. Östberg Vel. 28 (1894). Tandem .. (dvs.) en tvåsitsig, tvåhjulig cykel, på vilken den ene ryttaren sitter bakom den andre. NFSportlex. (1946). Ett lantbrevbärarpar som åker tandem i tjänsten. Upsala 16 ⁄ 12 1952, s. 5.
3) i utvidgad anv. av 1 (jfr 2). — särsk.
a) i uttr. i tandem, förr äv. bl. tandem, i rad l. i serie l. efter varandra; särsk. (tekn.) i fråga om två (l. flera) likartade o. samverkande (drivande l. rörliga) enheter l. element arrangerade l. kopplade i rad osv. på teknisk l. mekanisk anordning. TT 1900, M. s. 142. Bolinders ventilångmaskiner .. utföras .. såväl enkelcylindriga som .. tandem. Därs. 1903, nr 39, Ann. s. 20. Det andra sättet (att uppsända meteorologiska registreringsinstrument) består däri, att sammankopplade ballonger uppsändas i tandem (för att nå högre höjd). Ångström PraktMet. 119 (1926). Hyvlar med 4 bakhjul i tandem utföras med vikt upp till 8.300 kg. Vägmaskinl. 203 (1945). Kabinen har två stolar i tandem. TT 1965, s. 420.
b) ss. förled i ssgr.
α) i ssgr betecknande dels en teknisk l. mekanisk anordning l. apparat försedd med två (l. flera) samverkande o. likartade (drivande l. rörliga) enheter l. element (t. ex. motorer l. cylindrar l. hjul l. valsar) i följd l. serie l. efter varandra (se t. ex. TANDEM-ACCELERATOR, -KOPPLING, -MOTOR), dels verksamhet (l. att ngt utföres) med sådan anordning (se t. ex. TANDEM-DRIFT).
β) i ssgr betecknande dels föremål avsett för två (samverkande) personer placerade efter varandra (se t. ex. TANDEM-CYKEL, -KANOT), dels för att beteckna att ngt utförs av två personer (arrangerade den ene framför den andre) parvis l. tillsammans (se t. ex. TANDEM-HOPP, -SIMNING).
4) i bildl. l. oeg. anv. av 1 o. 3; särsk. (numera bl. mera tillf.) dels i uttr. i tandem, för att beteckna samverkan mellan två personer l. föremål, dels [jfr motsv. anv. av eng. tandem; möjl. delvis elliptiskt för TANDEM-PAR] om två personer som arbetar parvis l. verkar tillsammans, arbetspar. Det är svårt att förklara .. (fotbollslagets förbättring) men en .. (del däri) har .. det unga backparet .. som synes gå utanpå fjolårets berömda tandem Goodall — Roughton. IdrBl. 1935, nr 120, s. 11. (Vid sekelskiftet hade SvD ett redaktionellt försprång) men .. senare fick DN i det effektiva tandemet .. (O.) Hemberg och .. (A.) Karlgren egna hänsynslösa reformatorer. BonnierLM 1954, s. 756. Samtidens uppfattning (var) nästan helt bestämd av det förhållandet, att .. (G. III) oftast körde i tandem med någon av skalderna i hans omgivning. KRGierow i 3SAH LXXI. 1: 11 (1962). Fartygen kommer för det mesta att arbeta i tandem .. vid sillfiske. GbgP 20 ⁄ 1 1989, s. 8.
Ssgr: A: (3 b α) TANDEM-ACCELERATOR. fys. partikelgenerator bestående av två bandgeneratorer (Van de Graaff-acceleratorer) i tandem; jfr -generator, -maskin 1. TT 1963, s. 447.
(3 b α) -ANORDNING~020. särsk. (om ä. förh.) anordning med två cylindrar i tandem på ånglok. Tandemanordningen .. har i olika modifikationer försökts af flere järnvägar. TT 1894, Allm. s. 190.
(3 b β) -BICYKEL. (tandem- 1884. tandems- 1895) [jfr eng. tandem bicycle] (†) = -cykel. TIdr. 1884, s. 50. GHT 1895, nr 202 A, s. 1.
(3 b α) -BIL. (†) tandemdriven bil. Tandembil, (dvs.) automobil med tre axlar. Nerén (1930).
(3 b β) -CYKEL. (tvåhjulig) cykel byggd för att framdrivas av två personer sittande efter varandra, tvåmanscykel; jfr tandem 2 o. -bicykel, -moped, -trehjuling, -velociped. Uti andra löpningen på s. k. tandemcykel togos prisen af (de två) engelsmännen. Fyris 1894, nr 88, s. 3. Tandemcykeln möjliggör cykeltävlingar för synskadade. NE (1995).
(3 b β) -CYKLIST. [möjl. avledn. av -cykel] Rudebeck Wells HoopdrSem. 200 (1920). Tandemcyklist skadad vid kollision med fyllerist. SvD(A) 3 ⁄ 7 1940, s. 10.
(3 b α) -CYLINDER. tekn. cylinder i två- eller flercylindrig kolvmaskin där kolvarna är anordnade på samma, genom cylindrarna gående kolvstång. TT 1890, s. 161. NE (1995).
(3 b α) -DRIFT. tekn. jfr drift 14. (Det inköptes) en Scania lastbil med tandemdrift, vilket innebär att bägge bakaxlarna är drivna. JordbrFörenBl(C) 1960, nr 16, s. 8.
(3 b α) -GENERATOR. fys. tandemaccelerator. PropRiksd. 1965, nr 40, s. 32.
(3 b β) -HOPP. Tandemhopp: En .. erfaren instruktör hoppar med en passagerare fastspänd på magen och en dubbelt så stor (fall)skärm. ICAKurir. 1991, nr 31, s. 7.
(3 b β) -KANOT. [jfr eng. tandem canoe] (numera mindre br.) tvåmanskanot. UNT 22 ⁄ 6 1939, s. 12. SAOL (1998).
(3 b α) -KOPPLING. tekn. koppling av två kraftkällor i tandem. TT 1902, M. s. 80. Ett tredje sätt (att reglera motorns hastighet) är s. k. tandemkoppling av två motorer med olika poltal, varigenom fyra hastigheter kunna erhållas. Traneus Elektr. 34 (1922).
(1) -KÖRNING. [jfr eng. tandem-driving] körning av hästar (l. andra dragdjur) i tandem. SD 1901, nr 3, s. 2.
(1) -LINA. (numera mindre br.) (drag)lina använd vid tandemspann. SmnställnKrigsmat. 1: 126 (1942). Östergren (1954).
-MASKIN. [jfr t. tandemmaschine]
1) till 3 b α: maskin med två driv- l. kraftkällor anordnade i tandem; äv. om tandemaccelerator; särsk. (förr) om tvåcylindrig kolvångmaskin (av kompoundtyp) i vilken hög- o. lågtryckscylindrarna var placerade i rad på gemensam kolvstång. TT 1889, s. 209 (om ångmaskin). Tandemmaskin, (dvs.) maskin där cylindrarna ligga efter varandra och pistonerna verka på samma vev. Stenfelt (1920). För fysiska institutionen i Uppsala .. (är) en tandemmaskin den mest ändamålsenliga acceleratorn. PropRiksd. 1965, nr 40, s. 30.
2) (numera föga br.) till 2, 3 b β, om tandemcykel; äv. oeg., om motorcykel med extra dyna l. sits för passagerare. TIdr. 1886, s. 15 (om cykel). Tandemmaskin, benämning .. åt en motorcykel, på vilken en dyna för en passagerare anbragts bakom sadeln. Nerén (1930).
(3 b β) -MOPED. (förr) jfr -cykel. Tandemmoped nyrenoverad till salu. SDS 6 ⁄ 12 1953, s. 31.
(3 b α) -MOTOR. särsk. (förr) om elektrisk motor bestående av två induktionsmotorer anordnade på gemensam axel så att den ena motorns rotor matade den andra motorns stator. TT 1900, M. s. 142. Dubbelmotorn består av två induktionsmotorer .. vilka kunna drivas var för sig eller i tandem – tandemmotorer. 3NF 6: 603 (1927). IllSvOrdb. (1955).
(2, 4) -PAR. par av samverkande individer anordnade i tandem; särsk. (numera bl. mera tillf.) om par av tandemcyklister; särsk. (o. numera i sht) i utvidgad anv., om två (nära) samarbetande l. -verkande personer, ”radarpar”. TurÅ 1945, s. 269 (1894; om par av tandemcyklister). Mest känd är .. (professor N. Postman) kanske som en av provokatörerna i tandemparet Postman–Weingartner. GbgP 4 ⁄ 3 1982, s. 2. (Andra) källor .. uppger att bilden av Persson-Sundström (dvs. statsministern o. näringsministern) som ett regeringens tandempar varit .. överdriven. Därs. 29 ⁄ 10 1998, s. 2.
(1) -RIDNING. hippol. jfr tandem 1 slutet o. -ritt. SD 1899, nr 564, s. 4.
(1) -RITT. hippol. tandemridning. Tandemridt är .. ett bland de vackraste cirkusnummer man kan se. SDS 1900, nr 179, s. 3.
(3 b β) -SIMNING. (numera bl. tillf.) Tandemsimning parvis: ettan simmar med bara armarna, tvåan fattar ettans ben och simmar med bara benen. SvScoutförbBibl. 28: 152 (1944).
(1) -SPANN. jfr spann, sbst.2 4. Fitinghoff Näs. 135 (1895). En .. morgon .. kom hela karavanen av långa .. vagnar, dragna av tandemspann på ända till sex väldiga ardenner. Cederschiöld Artist. 57 (1915).
(3 b β) -TREHJULING. (†) tandemcykel med tre hjul; jfr -cykel. TIdr. 1887, s. 145.
(3 b α) -VALSVERK~02 l. ~20. tekn. valsverk med två l. flera valspar i tandem, kontinuerligt valsverk; jfr -verk. SvIndLex. 1: 489 (1948). Domnarvets kallvalsverk har utbyggts med ett tandemvalsverk för tunnplåt. SvD 13 ⁄ 5 1971, s. 6.
(2, 3 b β) -VELOCIPED. (förr) = -cykel. Bland .. egendomliga tvåhjulingar kunna vi .. nämna den s. k. Tandem-velocipeden, hvilken rides af tvenne ryttare. Balck Idr. 2: 427 (1887). Kulturen 1980, s. 42.
(3 b α) -VERK. tekn. tandemvalsverk. Domnarvets varmvalsverk för breda band består av .. ett tandemverk med sex par. SvD 5 ⁄ 2 1971, s. 6. NE 19: 225 (1996).
(3 b α) -VÄLT. maskinvält med två (jämnbreda) valsar i tandem. Två hufvudtyper af maskindrifna vältar förekomma .. (bl. a.) tandemvältar, där fram- och bakhjul arbeta på samma vägbredd. 2NF 33: 88 (1921). SAOL (1950).
(2, 3 b β) -ÅKNING. särsk. (numera bl. tillf.) åkning på tandemcykel. Swing 1923, nr 30, s. 12.
B (†): TANDEMS-BICYKEL, se A.
Spoiler title
Spoiler content