SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2010  
UNDERDÅN, i bet. 1 m.//ig., i bet. 2 r. l. m. (VDAkt. 1652, VDAkt. 1784, nr 476) l. n. (SkrVSocLd 20: 22 (1689), LejonkDr. 53 (1689)); pl. -ar (äv. att hänföra till sg. underdåne, G1R 1: 150 (1523), Möller (1807)) l. -er (äv. att hänföra till sg. underdåne, OPetri 2: 146 (1528), Spegel Dagb. 83 (1680)); äv. UNDERDÅNARE, m.//ig.; pl. =; l. UNDERDÅNE, m.//ig.; pl. -ar (se ovan) l. -er (se ovan); l. UNDERDÅNER, m.
Ordformer
(underdan 1718. underdån (v-, -dh-, -åhn) 15281784. underdån- (v-, -åån-) i ssgr 1662 (: vnderdån-ödmiukeligeste)1851 (: underdån-tropligtig). underdånar (v-), pl. 15271807. underdånare (v-) 16191783. underdåne (v-, w-) 15261807. wnderdaana, pl. 1523. wnderdåner 1678)
Etymologi
[fsv. undirdan; liksom d. underdan av mlt. underdan (se UNDERDÅN, adj.); sidoformerna -dånare, -dåner är sannol. ombildningar med anslutning till personbetecknande sbst. på -are o. -er. — Jfr UNDERDÅNLIG]
(†)
1) (†) undersåte; underlydande. Ther tiil wnne wij klösterfrwne .. Alle xl marcha Sach At Opbææra Aff Sijna Landbor Oc wnderdaana. G1R 1: 150 (1523). (Vi begär) atj dog wele så forhandla med edra vndersåter och then menige man, som idre vnderdåner äre. G1R 9: 167 (1534). (Kung Pippin) giorde .. Hertigen aff Beyern til sin Vasall och Vnderdåhn. Brask Pufendorf Hist. 183 (1680). Någon industrie, hos Jordbrukarens Underdånar, på deras få mellan-stunder wore emot Naturen, att af så tryckta Människjor wänta. Blix SvFinance 130 (1797).
2) (†) underdånighet. Till hwilkett iagh will haffwa E. Ähr- och Wör(dig)heter vthi ödhmiuk undherdån swaratt. VDAkt. 1652. (De) kallas gästa, som till en tijd i landet wistas och boo, hwilka eij dess sijder äre konungen underdån och lydna skyldige. FörarbSvLag 7: 10 (1696). VDAkt. 1784, nr 476.
Ssgr (†) (Anm. Nedan anförda ssgr kan möjl. äv. hänföras till underdån, adj.): UNDERDÅN-ÖDMJUK. (†) underdånigt ödmjuk. Denna min vnderdån ödmiuka skriffwellse. VDAkt. 1664, nr 154. (Jag) bör .. eij underlåta at .. betyga min underdånödmiukaste Fägnad och Glädie der öfwer at Eders HögGrefl. Excellence är worden befriad från sin utmattande och långsamme Passion. KStobæus hos Fürst Stobæus 57 (1729). VDAkt. 1797, nr 100.
-ÖDMJUKHET. [jfr -ödmjuk] (†) underdånig ödmjukhet. 3SAH 43: 158 (1669). Att jag understår mig i djupaste underdån-ödmjukhet öfwerlämna detta arbete till Högwälborne Herr Grefwen. Botin Hem. 1: Dedik. 2 (1755).
Spoiler title
Spoiler content