SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFLÄMNA a3v~läm2na, sällan ~lem2na (a`f-lemna Weste, återgifver uttal med ä; àvlä´mmna Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE.
jfr LÄMNA AF, O-AFLÄMNAD.
I. [sannol. anglicism, efter eng. to leave off] (†) afstå från, upphöra med. To omit .. lemna, underlåta .. (;) omission .. aflemnande. Serenius (1734). Aflemna .. To leave off, desistere. Aflemna en sak, To discontinue an affair. Dens. (1741). — jfr AFLÅTA 8.
II. lämna ifrån sig l. framlämna l. öfverlämna; jfr AF II 1 b β. Lind (1738, under ablieffern). Aflämna, s(e) aflåta, aflefverera. Dens. (1749).
1) (till vederbörande l. på viss ort l. på vederbörligt sätt l. enl. föreskrift) lämna ifrån sig l. framlämna l. öfverlämna (ett föremål l. en person). Aflämna bref, paket, telegram till adressaten. Aflämna sin biljett till konduktören. Aflämna sin röstsedel. Ytterplagg, käppar, paraplyer o. d. aflämnas i tamburen. Ångfartyget aflämnar under vägen post och passagerare på flere ställen. Sahlstedt (1773). (Flottan) hade .. inlupit i Öresund att aflämna sina sjuka och intaga frisk besättning. Hallenberg Hist. 2: 472 (1790). (A. Oxenstierna) begärte att man å ömse sidor måtte aflämna sina Fullmagter. Därs. 2: 605. (Tessin) erbjöd sig att aflemna sin värja och träda i arrest. Geijer II. 5: 68 (1838). Vid rapports afgifvande under gevär till underofficer .. aflemnas (rapporten) med venstra handen. Tj.-regl. 1858, 1: 53. — särsk.
a) om arbete l. varor, som man lämnar ifrån sig l. öfverlämnar enl. beställning l. order l. öfverenskommelse. De ställen til hvilka veden bör aflemnas. Instrukt. 25 Aug. 1791, § 4. (Från Bergsunds mek. verkstad) äro aflemnade en maskin .. till (ångfartyget) ”Garibaldi” .. (och) en .. till ett träfartyg i Carlshamn. Tekn. tidn. 1871, s. 402. Varas aflemnare och mottagare. SFS 1878, nr 49, s. 13.
b) om ngt, som man, i sht enl. tjänsteåliggande, haft om händer o. för hvilket man har att ansvara. Bibl(ioteke)ts aflämnande och inventerande. Porthan Bref 1: 291 (1796). Många vägrade att aflämna de medel, som funnos i deras vård. Bok om Sv. 2: 118 (1893). jfr: (Gleerup) aflemnade 1861 bokhandelsrörelsen åt en af sina söner. Wieselgren Vår samt. 61 (1871, 1880). — äfv. om personer, som utan eget åtgörande öfverlämnas; särsk.
α) mil. Kompanierne .. aflemnas till bataljons-cheferne. Tj.-regl. 1858, 1: 5. Tropparne aflemnades på öppnade led till plutoncheferne. Melander I läger 71 (1887). (Aflösningsbefälhafvaren) aflemnar .. (aflösningen) under behörig honnör. Tj.-regl. 1889, s. 319. jfr: Jag har aflemnat befälet öfver mitt regemente. Snoilsky Hexan 31 (1887).
β) om fånge. Den som aflemnar fånge i häkte. Fångv.-styr. skrifv. 29 Juli 1856 (handskrift). Björkman (1889).
Jfr RÖST-AFLÄMNING m. fl.
2) pliktenligt l. formenligt till vederbörande afgifva (meddelande); i sht i officiell l. högtidlig stil.
a) anslutande sig till 1: om skriftlig(t) meddelande l. redogörelse o. d. Kronprinsens resor .. och deröfver aflemnade berättelser till Konungen. J. G. Oxenstierna 1: 196 (1805). Om Uppbördsman och Redogörare icke inom rätter tid aflemna sina Räkenskaper, .. (skall) för dröjsmålet .. erläggas .. dagabot. Rabenius Kam. § 69 (1825, 1832). Genast efter ankomsten hastade jag att besöka bibliotheken .. m. m., hvaröfver jag nu får aflemna en vördsam redogörelse. C. F. Dahlgren S. arb. 3: 231 (1828). Efter slutad sjukvisitation aflemna bataljonsläkarne .. rapport. Tj.-regl. 1889, s. 353.
b) (†) om muntligt meddelande, svar o. d. (Vid riksdagen) aflämnades nye försäkringar om trohet och lydnad. Celsius G. I:s hist. 285 (1746, 1792). Här uppå aflemnade Martha en förträffelig tros bekännelse. Bælter Jesu hist. 5: 622 (1759). Vid sielfva Döpelsen borde .. (den, som döptes) sielf aflemna sina svar. Dens. Cerem. 552 (1762). De svar Eder Maj:t .. vid .. anstäldte (konfirmations-)förhör aflemnat. Protokoll 13 Sept. 1794, s. B 3 a.
3) naturv. gifva ifrån sig l. afgifva l. afsöndra (innehåll, beståndsdel o. d.). (Om) bien aflemna sina excrementer inuti stocken. Bergmark Bikupan 31 (1861). E. A. Wiman i Tekn. tidn. 1871, s. 205. Den med fuktighet mättade luften aflemnar sitt öfverflöd i väldiga regnskurar. Svensén Jorden 44 (1887). Vid utandningen går luften genom metallnätet (i respiratorn) och aflemnar sin värme till detta. Sandahl i NF 13: 956 (1889). Ett ljus, som förbränner 10 gram stearin i timmen, .. aflemnar 28 gram kolsyra. Helsov. 1893, s. 40. Ett .. moln, som aflemnar regn. Nissen i NF 17: 1528 (1893).
4) tekn. med saksubj., betecknande maskin l. maskindel: lämna ifrån sig l. framlämna (ämne l. föremål, som undergått vederbörlig bearbetning l. behandling); leverera. Den förbättrade Bauerska maskinen, hvarmed ”Times” tryckes, aflemnar 10,000 exemplar i timmen. Tekn. tidskr. 1872, s. 156. Juhlin-Dannfelt 362, 415 (1886).
Ssg (till II 1 b α): AFLÄMNINGS-RULLA310~20. mil.
a) Då kompanikontingent skall träda under befäl af annan än kompanichefen, skall denne låta upprätta aflemningsrulla .. upptagande namnen på det kommenderade manskapet samt hvad enhvar af detsamma medför af persedlar, böcker m. m. Tj.-regl. 1889, s. 407. jfr det ä. uttr. AFLEVERERINGS-RULLA.
b) förteckning på ett kompaniområde tillhörande beväringsmän, som äro skyldiga att under ett visst år undergå vapenöfning. SFS 1886, nr 89, s. 53.
Spoiler title
Spoiler content