SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANMÄLNING an3~mä2lniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Anm. Ordet förekommer i konkretare anv. hufvudsakligen i best. o. pl.; jfr anm. till ANMÄLAN.
vbalsbst. till ANMÄLA. Schultze Ordb. 3028 (c. 1755). Möller (1790). Lundell (1893). — särsk.
1) = ANMÄLAN 1. Dalin (1850). — särsk. (föga br.) i kortspel: bud; jfr ANMÄLA 1 a β. Sedan alla anmälningarne blifvit gjorda, spelar förhand ut. Sv. spelb. 56 (1847).
2) = ANMÄLAN 2 b. Poemet Skördarne blef i Stockholmsposten föremål för en längre anmälning. Wirsén i SAH 61: 207 (1884).
3) till ANMÄLA 2 b. — särsk.
a) om föreslående af personer till inträde i sällskap. Sällskapet A. & C. sammanträder nästa Måndag .. då anmälning och votering öfver nya Ledamöter företages. DA 1824, nr 190, s. 2.
b) till ANMÄLA 2 b γ. Tio anmälningar till filosofie-kandidatexamen hafva inkommit.
Ssgr (de flesta motsv. ANMÄLA 1): ANMÄLNINGS-AFGIFT300~20 l. ~02. SFS 1881, nr 74, s. 1 (vid anmälan till inträde i sjökrigsskolan).
-BEVIS~02. särsk. bevis om fullgörande af den utgifvare af periodisk skrift åliggande skyldigheten att anmäla skriftens utgifvande för justitieministern; tillståndsbevis. Uttaga, meddela anmälningsbevis. DN 1893, nr 8782 A, s. 2.
-BLANKETT~02. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1872, s. 228.
-BYRÅ~20 l. ~02. SFS 1893, nr 61, s. 2.
-HANDLING~20. Ped. tidskr. 1866, s. 318.
-LISTA~20. Ramström Undervisn.-verken i Sv. 114 (1833). Då .. uppgifter (om lärjungarnas medelålder vid mogenhetsexamens afläggande) .. kunnat erhållas ur anmälningslistor och examenstabeller. Lärov.-kom. 1884, 1: 4. särsk. mil.
a) lista hvarå militär som är skyldig att personligen anmäla sig kan teckna sitt namn. Tj.-regl. 1889, s. 72.
b) lista hvarå vissa af beväringsmän gjorda anmälningar skola antecknas. SFS 1893, nr 104, s. 3.
-RÄTT~2. särsk. (föga br.) i kortspel: rätt att bjuda; jfr ANMÄLA 1 a β. Hvar och en som passar förverkar derigenom för den gången sin anmälningsrätt. Sv. spelb. 150 (1847).
-SEDEL~20. Formulärer till anmälnings-sedlar finnas å (brandförsäkrings-)Kontoret att tillgå. DA 1824, nr 130, s. 2. Tekn. tidskr. 1896, A. A. s. 100 (för anmälan till deltagande i Stockholmsutställningen).
-SKRIFT~2. särsk.
1) motsv. ANMÄLA 1 a. SFS 1893, nr 104, s. 2. Anmälan till handelsregistret skall .. göras skriftligen. .. Anmälningsskriften jemte dertill hörande bilagor bör affattas i två exemplar. FFS 1895, nr 22, s. 15.
2) motsv. ANMÄLA 2 b. Hvarje ledamot eger att föreslå nya ledamöter .. i anmälningsskrift, innehållande uppgift å den föreslagne personens namn, yrke och hemvist samt upplysning om de egenskaper .. hvilka ligga till grund för förslaget. SFS 1880, nr 52, s. 6.
-SKYLDIG~20. SFS 1891, nr 77, s. 9.
-SYSTEM~02. särsk. inom patentväsendet. Jemförelsen visar .., att Förenta Staterna, hvilkas patentväsen är ordnadt enligt det s. k. förpröfningssystemet, omedelbart efterföljas af 4 stater, hvilka baserat sitt patentväsen på anmälningssystemet. S. A. Andrée i Tekn. tidskr. 1888, s. 2.
-TID~2. Anmälningstid .. Söndagar kl. 10—12. DN 1894, nr 8831 A, s. 1.
-TILLFÄLLE~020 l. ~200. Schulthess (1885).