SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNONS anoŋ4s, r. l. m. (m. Dalin (1850), SAOL (1889), Lundell (1893); f. Heinrich (1814), Almqvist (1842), Öhrlander o. Leffler (1852)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[efter fr. annonce af annoncer (se ANNONSERA)]
1) (numera knappast br.) i allm.: tillkännagifvande l. meddelande. Franske härvarande chargé d'affaires sade sig icke fått någon annonce (om fr. truppernas inryckande i Pommern) .. från sitt hof. Trolle-Wachtmeister 1: 290 (1812). — jfr ANDE-ANNONS.
2) (†) notis, uppgift i tidning. Den Anonce som gifves uti Götheborgs Tidningar .. rörande Handelsmannen .. Hellenbergs vådeliga omkommande .. är .. ogrundad. GT 1788, nr 42, s. 4. Att författa vidlyftiga annonser i allmänna tidningarna om inträffade akademiska högtidligheter. Tegnér 6: 414 (1818).
3) om meddelande som ngn (i sht mot erläggande af betalning) låter offentligen anslå l. i sht i (särsk. afdelning af) tidning o. d. offentliggöra för att därigenom bringa till allmänhetens l. intresserades kännedom ngt som han önskar bekantgjordt. Sätta (hvard. äfv. kasta l. slunga) in en annons (i en tidning). Infördt såsom annons. SP 1779, s. 312. Detta kundgörande kunde .. lättast ske genom Annonce uti Tidningarna. S. Stjerneld i Ad. prot. 1800, s. 328. Låt införa genast hosföljande annons i Inrikes tidningar. Tegnér 5: 152 (1818). Under karnevalen voro hvarje afton annonser om .. stora baler .. anslagna på knutarna. Beskow Vandr. 1: 181 (1833). Låta införa en annons om uthyrandet af en våning. Dalin (1850). Denna tidningarnes brokiga, mosaikmessiga, omvexlingsrika afdelning, som utgöres af de i våra dagar så oumbärliga annonserna. Sturzen-Becker S. arb. 2: 212 (1861). Ridderskapet och adeln begärde den 30 mars 1830 att få kostnadsfritt införa annonser och kungörelser (i Post- och Inrikes Tidningar). Ljunggren SAHist. 2: 50 (1886). Annonsen var redan skickad till tryckeriet. Benedictsson Fru M. 27 (1887). Jag nämde annonser. .. Den älsta finna vi i n:r 35 för 1645 (af Posttidningar). Sylwan Sv. press. hist. 53 (1896). Annonser emottagas i Stockholm å bladets byrå. Sv. kommun. 1898, nr 40, s. 1. — jfr AUKTIONS-, BEGRAFNINGS-, BYTES-, DÖDS-, FRIAR-, FÖDELSE-, FÖRLOFNINGS-, GIFTERMÅLS-, GRATIS-, HYRES-, TEATER-, TIDNINGS-, VIGSEL-, ÅNGBÅTS-, ÅRS-ANNONS m. fl.
Ssgr (i allm. till 3): ANNONS-AFDELNING03~020, af en tidning. Dalin (1850). Lundell (1893).
-AFGIFT~02. Dalin (1850). Kindblad (1867).
-AGENT ~02. person som för tidnings osv. räkning af affärsmän anskaffar o. upptager annonser. En person, som här börjat utgifva en gratistidning, .. antog en annonsagent. SD (L) 1893, nr 284, s. 14.
-AGENTUR~002. särsk. = -BYRÅ 2. (Ett annonsblad som) är ett företag af en annonsagentur i Torino. Lundin Bort. Alp. 44 (1883).
-BILAGA~020, till tidning(snummer). —
-BLAD~2. om tidning (företrädesvis l. uteslutande) afsedd för annonser. H. Reuterdahl i SKN 1841, s. 249. Omnibusen .. ser ut som ett vandrande annonsblad — så betäckt är den med annonser. N. P. Ödman Minnen 2: 10 (1881). Annonsbladet Sveriges Kommunikationer. Ill. Sv. 1: 3 (1882).
(1) -BREF. (†) notifikationsbref. Annonsbrefven öfver prins Nicolai höga födelse. Tegnér 6: 386 (1831).
-BYRÅ~02 l. ~20.
1) afdelning af tidnings redaktion där annonser mottagas till införande. Annonsbyrån (näml. Sthms Dagblads) .. en redaktionsafdelning där allmänheten är förnämste medarbetaren. Lundin N. Sthm 407 (1888).
2) affär som förmedlar införande af annonser i tidningar o. d. Nya Annonsbyrån. AB 1890, nr 2, s. 1.
-BYTE~20. utväxling af annonser (mellan olika tidningar). Lunds veckobl. 1887, nr 67, s. 4. Nya Pressen 1894, nr 3, s. 2.
-EXPEDITION~1002 l. ~0102. särsk. = -BYRÅ 1. Björkman (1889).
-FILIAL~002. platsafdelning af hufvudkontor för annonsering. Svenska telegrambyråns annonsfilial i Helsingborg. GHT 1895, nr 254, s. 3.
-KALENDER~020,
1) innehållande hufvudsakligen annonser. Topelius Tänkeb. 173 (1887). Helsingfors annonskalender 1894 (titel).
2) innehållande uppgift om priset å annonser samt öfriga annonsering vidkommande förhållanden inom den periodiska pressen (i visst land, världsdel osv.). Annons- och tidningskalender för 1890 är en .. rätt fullständig .. öfversigt öfver tidnings- och tidskriftsliteraturen i hela verlden. AB 1890, nr 9, s. 3.
-KATALOG~002. = -KALENDER 2. Göteborgs poetiska annonskatalog 1891 (titel). Nordiska Annonsbyrån har utsändt den nionde upplagan af sin annonskatalog ..; den omfattar svenska, norska, danska och finska tidningar och facktidskrifter, deras annonspriser m. m. GHT 1896, nr 83 A, s. 2.
-KIOSK~02. paviljong där annonser mottagas till införande i tidningar o. andra offentlighetens organ. Kat. öfv. industr.-utst. i Sthm 1897, s. 256.
-KLICHÉ~02. metallafgjutning afsedd för tryckning af (illustrerad) annons. AB 1890, nr 39, s. 2.
-KOLUMN~02. för annonser afsedd spalt i tidning l. tidskrift. Kindblad (1867). Larsen (1884).
-KONTOR~02. jfr -BYRÅ 1. Björkman (1889). SD 1899, nr 23, s. 1.
-KONTROLLÖR~002. SD 1899, nr 23, s. 1.
-KORT~2, sbst. Nya pressen 1894, nr 3, s. 3.
-KOSTNAD~20. Dalin (1850). Om man (i en annons om ngt tillvarataget) vill visa, att man icke gör anspråk på hittelön, kan utsättas: ”mot annonskostnaden”. Cederschiöld o. Olander Uppsatsskr. 1: 98 (1896).
-ORGAN~02. om tidning l. tidskrift med afs. på lämplighet för införande af annonser. GHT 1895, nr 248, s. 1.
-PELARE~200. Öfver alt på våra annonspelare och på husväggarne läser man tillkännagifvanden om offentliga lustbarheter. Lundin N. Sthm 185 (1888).
-PLAKAT~02. I Paris, i England, Tyskland förekomma artistiskt utförda annonsplakat öfveralt. AB(L) 1895, nr 272, s. 2. SD(L) 1898, nr 23, s. 3.
-PRIS~2, n. AB 1890, nr 58, s. 4.
-PRIVILEGIUM~00200. Wieselgren Samt. 50 (1871, 1880).
-SKYLT~2. Annonsskylt med lösa, flyttbara bokstäfver. PT 1892, nr 108 A, s. 1.
-SPALT~2. = -KOLUMN. (Ett) ofantligt .. antal beprisningar öfver åtskilliga .. universalmedel .. möta oss i de engelska tidningarnas annonsspalter. Tiden 1848, nr 114, s. 4.
-STIL~2. särsk.: uttryckssätt egendomligt för annonser. En egen annons-stil och en egen (annons-)litteratur (har) bildat sig (i England). Tiden 1848, nr 114, s. 4.
-TAXA~20. Skandinavisk annonstaxa. SD 1892, nr 350, s. 3. Posttidningens annonstaxa. AB(L) 1895, nr 258, s. 5.
-TIDNING~20.
1) (uteslutande l. företrädesvis) för annonser afsedd tidning. Dalin (1850). Idun 1899, nr 12.
2) = -ORGAN. Den tidning som har de flesta prenumeranterna är oftast den bästa annonstidningen.
-TRYCK~2. Dalin (1850). Framställa annonstryck i olika färger. AB 1890, nr 39, s. 2.
-UPPTAGARE~0200. Wenström (1891). GHT 1897, nr 1 A, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content