SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFMÄTNING a3v~mä2tniŋ (a`fmätning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — särsk.
1) motsv. AFMÄTA 1. jfr JORD-AFMÄTNING. — konkretare:
a) (†) grafisk l. skriftlig redogörelse för verkställda mätningar. (Här) ligga .. noga författade Chartor, afmätningar och beskrifningar af hela landet. Hårleman Præs. i VetA 1746, s. 10.
b) [jfr holl. afmeting, t. abmessung; jfr äfv. lat. dimensio] (numera bl. ngn gg ss. byggn.) dimension. (Geometrien) betracktar Storleken i Utsträckning, efter sina (dvs. dess) trenne afmätningar, Längd, Bredd och Djup. Bergklint M. sam. 1: 143 (1781) [jfr t. der raum hat drei abmessungen. Kant]. Stenens alla afmätningar (böra) sinsemellan få samma förhållanden som teglet har. Stål 1: 252 (1834). Timmer med ännu större afmätningar, kallas extra groft. Rothstein 35 (1856, 1875).
c) (†) uppmätt kvantum. Så inrättandes sin log-bärgningz längd at uti densamma äfven nämnes huru många lag och Skylar til hvar dråssa eller afmätning är aftröskat. Salander 111 (1727); jfr AFMÄTA 1 a mot slutet.
d) (†) versmått, versfot; jfr 2. Dactylus (kallas) den afmätning (pes), som består af tränne stafvelser, en tonig och tvänne tönlösa (dvs. tonlösa). Hof Skrifs. 134 (1753). jfr: Uti Svänska versers afmätningar, tager man i akt, icke stafvelsernas dryghet, utan tonen. Därs. 131.
2) (numera föga br.) motsv. AFMÄTA 3. Mésure .. en vers eller dickts afmätning uti sina fötter. Möller (1745); jfr 1 d. Moberg Gram. 105 (1815). — konkretare: (†) del. De återstående, okända afmätningarne af vår korta lefnadsban. Lehnberg Pred. 1: 53 (c. 1800). Den poetiska rytmens afmätningar eller delar kallas Versmått. Enberg Sv. spr. 407 (1836); jfr 1 d.
3) motsv. AFMÄTA 4. — särsk.: (†) proportion. Guds skönhet är, så at tala, .. sammansatter af stora delar och af sköna afmätningar, .. hvilka vi fatta såsom hans egenskaper. Fabricius Vitt. 374 (c. 1740). De, som .. fåfängt sökt göra gull, föregifva .. at de ej hittat rätta sammanblanningen och egenteliga afmätningen. Tessin Bref 1: 335 (1753).
Ssgr (till 1): AFMÄTNINGS-HANDLING. (†) (Stadsingeniörens tomt-) kartan (från 1787) åtföljande afmätningshandling. Lundin G. Sthm 106 (1880).
-LINA310~ 02. Heinrich (1814). Öhrlander o. Leffler (1852).
-REDSKAP~20 l. ~02. En Landtmätare måste skaffa sig behörige .. afmätningsredskaper. Landtm. förf. 1: 18 (1766).
Spoiler title
Spoiler content