SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFMÖNSTRA a3v~mön2stra (a`fmönstra Weste), v. -ade (se för öfr. MÖNSTRA). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. afmønstre, holl. afmonsteren, t. abmustern]
— jfr MÖNSTRA AF.
1) [jfr holl. afmonsteren] sjöt.
a) tr.
α) efter slutad expedition l. sjöresa (för aflöning o. hemförlofning) mönstra l. inför vederbörande myndighet för mönstring uppvisa (fartygsbesättning l. del däraf). Alla utrikes ifrån ankommande Skepps-Capitainer, .. då de til någon Svensk hamn anlända, böra genast hos dervarande Sjömanshus .. låta afmunstra sit Manskap. GT 1788, nr 99, s. 2. Regl. f. fl. 1788, s. 19. Jag blef i går a(f-mönstra)d ifrån briggen Juno. Dalin (1850). Fartygsbefälhafvare, som underlåter att på- eller afmönstra besättning. SFS 1868, nr 48, s. 8. Afmönstra (en besättning) .. den Sold bezahlen, verabschieden. Jungberg (1873). Nissen i NF (1875).
β) i laga ordning afskeda besättning från (fartyg o. d.); i sht i pass. (De återkomna kanonsluparna) afmönstrades ej förrän i går. Trolle-Wachtmeister 1: 124 (1808). Regl. f. fl. 1875, 3: 151. To be laid up in ordinary, läggas upp, afmönstras. Uggla Sjölex. 2: 642 (1878).
b) intr.
α) om personer: i laga ordning afgå från tjänstgöring å fartyg. Lind af Hageby Minnen 429 (1860). 1841 afmönstrade .. (Axel Adlersparre) i Norfolk. Wieselgren Vår samt. 202 (1880).
β) om fartyg, hvarifrån besättning i laga ordning afskedas l. hemförlofvas; jfr a β. Skeppet har afmönstrat. Då Flottan, efter slutad expedition, återkommit och afmönstrat vid stationen. Regl. f. fl. 1834, 2: 36. Hoppe (1892).
2) mil.
a) om trupp: vederbörligen mönstra (trupp) före (dess) uppbrott l. efter slutad tjänstgöring; gm vederbörlig mönstring af (trupp) aflämna (den till annan myndighet). Weste (1807). (Vid uppbrottsorder) åligger det Inspektören att .. dessa Regementer, så till personal, som tjenste- och trosshästar, beklädnad, tross, utredning, beväring och ammunition m. m. till Kongl. Maj:t och Kronan afmönstra. D. Silfverstolpe Förf. rör. arm. 5: 16 (1816). Då trupper sjöledes transporteras, iakttages, att de, med tillhörande effekter, till fartygen inmönstras och vid landsättningen afmönstras. Tj.-regl. 1858, 2: 342. Cavallin (1875). Afmönstring af trupp från en förvaltningsmyndighet till annan. Tj.-regl. 1889, s. 456.
b) (†) om persedlar: förete till granskning l. aflämna till besiktigande; gm vederbörlig granskning aflämna. Vid upbrott till fälttjenstgöring .. (skola) till Kongl. Maj:t och Kronan afmönstras .. följande persedlar. Instrukt. 11 Juni 1822, s. 11.
3) bildl.: affärda. Sedan the fördömde äre i förra Capitlet affmönstrade, vpreknas här (Upp. 22) Saligheetennes wilkor. Baazius Joh. Upp. B b 1 a (1629). (Man lät) samtliga (barnen) vänta, till dess äfven de trögaste voro färdiga, hvarefter de alla på en gång afmönstrades (dvs. slutexaminerades och hemförlofvades). Tegnér 4: 373 (1828).
Ssgr: AFMÖNSTRINGS-BETYG310~02. PT 1892, nr 12, s. 1.
-DAG~2. Regl. f. fl. 1788, s. 19. SFS 1870, nr 16, s. 16.
-RULLA~20. Backman (1850).