SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFRAKTA befrak4ta, i Sveal. äfv. 032 (befra´kta Weste; befràkkta Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lind (1749)), -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.).
Etymologi
[liksom d. befragte af t. befrachten l. holl. bevrachten; se BE- o. FRAKTA]
1) mot öfverenskommen hyra lasta (ett fartyg o. d. med en viss vara); hyra (ett fartyg) till forslande l. fraktande af varor (l. personer) från en plats till en annan; jfr AFLASTA II a; ngn gg med afs. på annat transportmedel än fartyg. 2 RARP 2: 486 (1723). Alla Köpmans Fartyg som för Kongl. räkning skola befraktas. SP 1779, s. 389. En Engelsman .. föreslog, att vi skulle skynda att befrakta postångbåten, för att resa öfver till detta spektakel under natten. Lundgren Mål. ant. 3: 51 (1873). Han .. ville .. befrakta fartyg med salt direkt från Spanien. Strindberg Hems. 186 (1887). (Tariffen för sv. stenkol) beviljar .. lägre frakt, än man i Belgien trott sig kunna medgifva .., under vilkor att hela tåg af 25 vagnar på en gång befraktas. Forssell Stud. 2: 231 (1888). Hafva flere befraktat fartyget, hvar till viss del. Sjöl. 1891, § 114. jfr: Medh Skeps befrachtandet står här (i Amsterdam) intet til görandes. N. Av. 24 Juli 1657, nr 1. — särsk.
a) med prep. till l. på, angifvande det förhyrda fartygets bestämmelseort. Carlstedt Herodot 3: 123 (1833). Tvänne fartyg hafva befraktats på Newyork. SvT 1852, nr 22, s. 3. För att derifrån (dvs. från Åland) vid första öppna vatten på våren kunna befrakta ett fartyg öfver till Riga. Topelius Vint. II. 1: 274 (1879, 1881).
b) (†) med obj. betecknande egaren l. föraren af det fartyg som befraktas. De Skeppare, som med deras Fahrkostar för Kongl. May:tz Tienst til hwarjehanda Transporter befrachtade äro. Förordn. 19 Sept. 1696, § 13. — i uttr. låta befrakta sig af ngn med (en vara): åtaga l. förbinda sig att frakta (en vara) för ngns räkning. (Han hade) förut låtit befragta sig med Kalk af Capitainen F. Törngrenska målet 102 (1801).
2) (mindre br.) uthyra (ett fartyg o. d.) till forslande l. fraktande af varor (l. personer); bortfrakta. Befrakta ett fartyg till flere lastägare. Uggla Sjölex. (1878, under freight). Är fartyg befraktadt till flere, och varda på grund af hinder för en eller flere af befraktarne de med dem slutna aftal häfda. Sjöl. 1891, § 159.
3) (mindre br.) frakta, forsla, transportera (varor); i sht om transport å fartyg. Holländaren kan .. befrackta alla slags varor på Utrikes orter til lägre pris, än de Svenske Frakt-Skepp det kunna gjöra. SP 1778, s. 66. (Då varorna) kunna komma til sin destinerade ort, utan at befragtas öfver Edsvägen. Därs. 1780, s. 902. Priserna å de befraktade produkterna. Nisbeth Handels-lex. 542 (1870). Konnossement .. kallas det dokument, hvaruti skeppare erkänner sig hafva emottagit visst .. gods att befrakta till en viss ort. Smedman Kont. 5: 3 (1872).
Särskild förbindelse:
BEFRAKTA UT 010 4. till 1. Befractadhe han vth itt skip med noghet wårt godz forskickandis thet ther hän åth Westwalen. G. I:s reg. 7: 229 (1531).
Spoiler title
Spoiler content