SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FYSISK fy4sisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr stavat physisk)
Etymologi
[jfr d. fysisk, t. physisch; efter lat. physicus, adj. (se FYSIK)]
1) som tillhör l. har avseende på l. är grundad i (den oorganiska) naturen(s lagar), sinnlig, materiell; stundom: värklig, reell. Fysisk orsak. Små materiedelar som ej kunna fysiskt delas. Det är en fysisk omöjlighet för mig att komma i morgon. Fysisk pendel, hävstång (fys.), pendel resp. hävstång sådan den kan förekomma i värkligheten (motsatt: matematisk pendel, resp. hävstång). Fysiskt klimat (i fackspr.), sammanfattningen av alla iakttagbara tillstånd o. förändringar inom atmosfären. Fuhrman Alm. 1658, s. 39. Om de begofwo sig ifrån de Mathematiska, och till dhe Physiska Skiählen, så skola de finna, at (osv.). Rålamb 8: 80 (”72”) (1691); jfr 3. Gudarne .. föreställde moraliska, intellektuella, eller fysiska krafter. Ling Edd. 164 (1820). Dessa naturinstinktens kraf uppfyllas med fysisk nödvändighet. Wisén i 3SAH 4: 149 (1889). — särsk. om geografi l. karta: som har avseende på jordens naturförhållanden. Bergklint MSam. 2: 2 (1784). En god fysisk väggkarta .. med tydligt markerad nivåbeteckning. SFS 1906, nr 10, s. 24.
2) i fråga om människor o. djur: kroppslig, lekamlig. Fysisk styrka, smärta. Fysiskt mod, mod som ej ryggar tillbaka för fysisk risk l. fara l. smärta, motsatt: moraliskt mod. Vålla ett rent fysiskt obehag. Ungdomens fysiska utveckling. Svenska förbundet för fysisk fostran, stiftat i Stockholm 1913. Physiska straff och plågor. Höpken 2: 666 (1764). Menniskornas fysiska behof. Geijer I. 2: 22 (1803). (Genom dödsstraffet) tillintetgöres förbrytarens fysiska tillvaro. Oscar I Straff 14 (1840). — särsk.
a) jur. i uttr. fysisk person, om varje människa (i juridiskt avs.) utan åtskillnad av ras, kön o. ålder, motsatt dels: juridisk person (innefattande bolag, stiftelser o. d.), dels (förr, i rättsfilos. fackspr.): moralisk person. En handlings absoluta straffbarhet innefattas deruti, att handlingen begås af .. en physisk person, icke af en moralisk. Boström 2: 451 (1842).
b) (mindre br.) köttslig. En fysisk förbindelse med en annan kvinna än sin maka. Wirsén Krit. 14 (1884, 1901). Dens. EKey 23 (1900).
3) som tillhör l. har avseende på fysiken ss. vetenskap; förr äv. i allmännare anv.: naturvetenskaplig; jfr FYSIKALISK 1. Fysiska sällskapet, stiftat i Stockholm 1891. Fysisk astronomi (i fackspr.), läran om de krafter som åstadkomma himlakroppars rörelser o. förändringar. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. B 3 b. En talrik samling Physiska Machiner och Instrumenter. Björnståhl Resa 4: 8 (1773). Den, som har (till sitt förnämsta studium) .. valt någon af de Physiska disciplinerne. Boström 3: 438 (1846). Naturkrafterna sönderfalla uti fysiska, kemiska och fysiologiska naturkrafter. Keyser Kemien 1: 4 (1869). Larsson Psyk. 1 (1910).
Ssgr: A: (3) FYSISK-MATEMATISK. Den fysiskmatematiska (sektionen vid universitetet). AB 1894, nr 65, s. 3.
(1) -TEOLOGISK. (†) teol. fysikoteologisk. Lutteman Schulze 148 (1799).
B: (3) FYSISKT-TEKNISK. Fysiska och fysiskttekniska laborationer. SFS 1901, nr 56, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content