SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2008  
TROSS tros4, sbst.3, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(tross (-å-, -sz) 1592 (: Troszebotnn murningh) osv. trots (-å-, -ttz, -tz) 1630 (: trotzbotten)1753 (: tråts-botn). trås- i ssgr 1745 (: tråsbotnar)1767 (: tråsbotn))
Etymologi
[sv. dial. tross; sannol. till TROSSA, v.1]
(† utom i ssgr) koll., om (för trossbotten (se d. 1) avsedda l. i trossbotten använda) grövre bräder l. plank; äv.: (fyllning i) trossbotten (se d. o. 1). Näfwer och torf till tråtz. VDAkt. 1689, nr 587. Alla 3 bottnarna på (spannmåls)boden måste wara wäl drefna och täta, de bägge öfwersta af waraktiga bräder och den nedersta af hel tråsz. Boije Landth. 278 (1756). Halfplank, tross, gröfre bräder af minst 3,7 cm .. i tjocklek. Juhlin-Dannfelt 134 (1886). LoW (1911). — jfr HALV-TROSS.
Ssgr: A: TROSS-BJÄLKE. (†) bjälke i trossbotten. Nordberg C12 2: 575 (1740). Cannelin (1939).
-BOTTEN. (tross- 1630 osv. trosse- 1592 (: Trosze-botnn murningh)1652)
1) blindbotten (se d. o. 2); äv. om l. med inbegrepp av dels trossfyllning, dels (trä)bjälklag; äv. i allmännare anv., liktydigt med: golv (jfr botten II 5). Trotzbotten i nyie stallet. RP 2: 23 (1630). Torrt Grus, tjenligt til fyllning imellan troszbottnar. SP 1780, s. 368. Förbättringen .. är af ganska stort wärde (dvs. för brandsäkerheten), at Troszbottnarne göras af Sågspån, dränkt i Vitriols-watten, och sedan med Lera arbetad som wanligt murbruk. Aken Eldsl. 123 (1797). Hennes röst skar tvärsigenom trossbottnar och väggar. Heerberger Hägr. 110 (1950).
2) [sannol. utvecklat ur -botten 1, möjl. med anslutning till tross, sbst.2] (förr) på (större) örlogsfartyg, om under batteri- l. huvuddäck beläget däck (använt för förläggning av manskap (o. officerare) o. ss. förrådsutrymme), trossdäck; jfr botten I 1 c (α). Förrådet uppå trossbotten får .. ej belamras. ExFlott. § 36 (c. 1740). Beträffande jagarens inredning må nämnas, att den främre delen af fartyget upptages af tvenne trossbottnar d. v. s. bostadsrum för manskapet. VFl. 1905, s. 62.
Ssgr: trossbotten-, äv. trossbottens-fyllning. (numera bl. tillf.) till -botten 1: trossfyllning. Ahrenberg Männ. 4: 83 (1909). SAOL (1986).
-korpral. (förr) till -botten 2. ReglFl. 1875, s. 3: 180. Skeppskorpraler äro trossbottenskorpral, batterikorpral och mässkorpral. UFlottUnderbef. 1940, s. 20.
-murning. till -botten 1. GripshR 1592, s. 61.
-DÄCK. [sannol. bildat efter mönster av -botten 2, möjl. med anslutning till tross, sbst.2] (förr) trossbotten (se d. o. 2). KrigVAH 1830, s. 279. På trossdäck finner man gunrum och hytter samt öfrig inredning för officerare och underbefäl, besättningens rum, kabyss och segelkoj. Engström Skeppsb. 59 (1889).
Ssg (förr): trossdäcks-balk. jfr balk 1 a α. Frick o. Trolle 244 (1872).
-FYLLNING. (i sht förr) (värme- l. ljudisolerande) fyllning (se d. o. 1 a) i trossbotten (se d. o. 1). 14740 kub.-fot torr trossfyllning, deraf minst hälften torr sågspån. TByggn. 1859, s. 17. Dålig luft kan .. bero på jäsning i oren trossfyllning. Wirgin Häls. 1: 124 (1931).
B (†): TROSSE-BOTTEN, se A.
Spoiler title
Spoiler content