publicerad: 2021  
aktivist aktivisten aktivister
akt·iv·ist·en
substantiv
aktivis´t
person som före­språkar, och ofta ut­för, direkta politiska handlingar särsk. utomparlamentariska
aktivistgrupp; djurrättsaktivist; fredsaktivist; klimataktivist; miljöaktivist; nätaktivist
aktivisterna bildade kedja runt det rivnings­hotade huset
äv. all­männare person som före­språkar tolerans för visst om­råde el. ämne ofta i sam­band med konkret handling
kroppsaktivist; mensaktivist
sär­skilt om politiker som yrkar på handlings­kraftig politik (ibland i form av militärt in­gripande)
tyskaktivist
belagt sedan 1915