publicerad: 2021  
1borta
adverb
[bårt`a]
på någon annan (av­lägsen) plats än den som fram­går av samman­hanget
JFR väck
därborta
han är ofta borta från jobbet; hon var bara borta från samman­trädet i några minuter; hålla bilarna borta från stads­kärnan
spec. beträffande viss plats som inte är den där talaren etc. befinner sig
långt borta i norr; hon är borta på studie­resa i USA; de står där borta vid pianot
sär­skilt i mots. till hemmet, hem­orten etc.
de ska vara borta hela vecko­slutet; borta bra men hemma bäst; laget har en svår match borta i nästa om­gång
ofta en­bart med tanke på från­varo inte när­varande eller existerande
plån­boken hittades men pengarna var borta; den skyddande växtligheten är borta; många kulturminnes­märken är borta för all­tid
äv. bildligt i ut­tryck för liten aktualitet, upp­nåelighet eller dylikt
alla tankar på försoning var borta; de försökte hålla skandalen borta från val­rörelsen; segern var inte långt borta
hålla fingrarna borta se finger
belagt sedan början av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska borto, borta, urspr. dativform av fornsvenska bröt 'väg'; jfr ur­sprung till bort
Borta bra men hemma bäst. Gammalt ord­språk
2borta ingen böjning
adjektiv
[bårt`a]
något var­dagligt endast predikativt helt utan kunskaper eller färdigheter på visst om­råde el. i all­mänhet
han var så borta när det gällde det praktiska att han inte kunde koka ett ägg
äv. all­männare utan med­vetande
hon fick en batong i huvudet och var borta några sekunder
belagt sedan 1851; se ur­sprung till 1borta!!