publicerad: 2021  
dag dagen vardagligt dan, åld. genitiv dagsens, plural dagar vardagligt dar, åld. genitiv plural daga
substantiv
1 dygnets ljusa del särsk. med ton­vikt på egenskapen att vara den del av dygnet när de flesta är vakna och verksamma; vanligen med något obestämda gränser
(i) dag
(om/på/under) dagen
(om) dagen
() dagen
(under) dagen
dagen (för något) (en gång) om dagen
han börjar dagen med en portion gröt; på dagarna är det mycket folk i centrum; de arbetar natt och dag; Träffas Agneta? – Nej, hon har gått för dagen
ibland exaktare tiden mellan solens upp- och ned­gång
på våren blir dagarna längre; vid nord­polen är dagen ett halvt år lång
äv. bildligt om ny, positiv utvecklingsfas eller dylikt
en ny dag grydde för kulturen
dagarna i ända hela dagarnahon sitter dagarna i ända med fond­förvaltare och börs­siffror
dagens (rätt) billig restaurang­rätt som kan beställas mitt på dageni dagens in­gick sallad, bröd och kaffe
dagsens sanning se sanning
göra natt till dag se natt
klart som dagen se klar
natt och dag se natt
se dagens ljus se ljus
som natt och dag se natt
ta dagen som den kommer leva utan att bekymra sig för fram­tidenmedan han planerar allt i minsta detalj tar hon mer dagen som den kommer
till ljusan dag till fullt dags­ljusfesten höll på till ljusan dag
vacker som en dag se vacker
belagt sedan 800-talet (runsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform takaR (plur.), fornsvenska dagher; gemensamt germanskt ord, trol. urspr. 'varm tid'
2 tids­period från en mid­natt till nästa som an­vänds för att an­ge läge i tiden
JFR dygn
dagen efter; dagen där­på; protokollet var klart redan nästa dag; en av de första dagarna i augusti; han ringer sin gamla mamma en gång om dagen; skott­året har 366 dagar; räkningen betalas in­om 30 dagar; de tar en lång­promenad varje dag; vi ses om fjorton dagar; vi räknar dagarna tills du kommer hem
sär­skilt i fråga om egenskapen att in­gå i viss namn­given el. numrerad följd
år, månad och dag; Vad är det för dag i dag? – Fre­dagen den nionde
äv. om den tids­period då viss åter­kommande el. till­fällig händelse etc. äger rum
arbetsdag; avresedag; böndag; helgdag; kulturdag; olycksdag; temadag; vilodag
Barnens dag; en glädjens dag; en sorgens dag; hon hade en lyckad dag; en svart dag för svensk is­hockey; en stressig dag på jobbet
i plur. äv. om längre tids­period eller dylikt (i vissa ut­tryck)
i våra dagar dubbel­arbetar många småbarns­föräldrar; han flängde runt på scenen som i forn­stora dagar; allt var nästan som i forna dagar; tankarna går till flydda dagar
alla helgons dag helg­dag firad till minne av alla helgoni Sverige som gravsmyckningsdag första lör­dagen i november
alla hjärtans dag dag när man gärna visar att man tycker om var­andraden 14 februari: på alla hjärtans dag gav de all­tid var­andra rosor
blomman för dagen se blomma
dag för dag dag efter dag utan uppe­hållofta med tanke på informations­flöde: för många aktie­ägare är det en själv­klar sak att följa ut­vecklingen av aktie­portföljen dag för dag
dag ut och dag in varje dag under en lång tidhan satt i biblioteket och pluggade dag ut och dag in
dagen d den dag (6 juni 1944) under andra världs­kriget då de allierade land­steg i Normandie
dagen till ära som manifestation av dagens betydelsedagen till ära var han upp­klädd i kostym och vit skjorta
dan före dan dagen före jul­aftonjul­marknaden började i november och höll på till dan före dan ○ äv. all­männaredagen före stor begivenhetdan före dan hade spänningen stigit ordentligt in­för den stundande melodi­festivalen
den dagen den sorgen det bekymret tar vi när det blir akutde hade inte sparat många slantar till pensionen utan tänkte den dagen den sorgen
domens dag ur­sprungligen biblisktyttersta dagen
en vacker dag någon gångnär man minst anar det: han var över­tygad om att hans artistiska genom­brott skulle komma en vacker dag
en­dera dagen någon av de närmaste dagarnaHögsta dom­stolen väntas fatta beslut en­dera dagen
fars dag högtids­dag när alla fäder hyllasandra sön­dagen i november: de upp­vaktade sin pappa med en blomma och fem triss­lotter på fars dag
fånga dagen ut­nyttja livets möjligheter
ha sett sina bästa dagar ha passerat sin höjd­punkti fråga om (lämplig) ålder, ställning, kvalitet eller dylikt: det gamla hotellet har sett sina bästa dagar, men bär fort­farande spår av en svunnen glans
Heliga tre­faldighets dag första sön­dagen efter pingst­helgen
i dagarna 1in­om korthan har sökt jobb som program­ledare och ska få besked i dagarna 2helt nyligeni dagarna har hon lämnat in sitt första lång­films­manus till Film­institutet
i någons krafts dagar när någon var ung och starki sin krafts dagar älskade han att gå runt på Stock­holms gator
i sin glans dagar när någon var som bästi sin glans dagar var hon världs­etta i tennis
(idag) åtta dagar drygt en vecka efter tid­punkten ifrågadå ses vi idag åtta dagar!
inte kunna nämnas på samma dag överhuvud­taget inte kunna jäm­föraspå grund av allt­för stor (kvalitets)skillnad: i av­seende på talang kan de två författarna inte nämnas på samma dag
leva för dagen leva utan om­sorg för fram­tidenen del människor lever för dagen, medan andra vill planera sin fram­tid in i minsta detalj
leva livets glada dagar leva ett bekymmers­löst och trevligt livefter en lång karriär som film­stjärna lever hon livets glada dagar på franska Rivieran
men­lösa barns dag ålderdomligtvärn­lösa barns daghon är född på men­lösa barns dag vilket andra gärna kommenterar
mors dag högtids­dag när alla mödrar hyllassista sön­dagen i maj: i Sverige firades mors dag första gången år 1919
någons dagar är räknade någon har inte lång tid kvar att levahon hade ett allvarligt hjärt­fel och visste att hennes dagar var räknade
någons dagars upp­hov se upphov
på gamla/äldre da(ga)r när man blivit gammalhon har börjat måla på äldre dar
på mången god dag på mycket längede är de bästa fri­idrottarna vi har haft på mången god dag
på år och dag/dar se år
Rom byggdes inte på en dag ett stort arbete kräver lång tidRom byggdes inte på en dag och det gör heller inte en ny världs­ordning eller EU
räkenskapens dag dome­dagenenl. kristen tro: hon är till­freds med sina gärningar och räds inte räkenskapens dag
röd dag helg­dagannan­dag pingst är inte längre en röd dag
Sista Dagars Heliga mormonerna
sluta sina dagar hon slutade sina dagar på hospis ○ äv. all­männaredet medel­tida slottet slutade sina dagar som hotell
svenska flaggans dag Sveriges national­dagden 6 juni: svenska flaggans dag firades första gången år 1916
ta någon av daga något hög­tidligtberöva någon livethon har redan tagit 26 människor av daga i sina böcker
(vad/var/var­för) i all sin dar var­dagligtuttr. för häpnad, förargelse m.m.: var i all sin dar har du varit någon­stans?; men var­för i all sin dar har du inte sagt något?
var dag har nog av sin (egen) plåga ur­sprungligen biblisktman ska inte tänka på andra bekymmer än dem som för till­fället är aktuellahan försöker ta ett ögon­blick i sänder och tänker att var dag har nog av sin egen plåga
var fjortonde dag var­annan veckahon går till en massör var fjortonde dag
vara dagen efter vara trött efter festande (med alkohol­förtäring) dagen innanhan var dagen efter och kom sent till jobbet med röd­sprängda ögon
vredens dag ur­sprungligen biblisktdome­dagen
värn­lösa barns dag dag som firas till åminnelse av de barnamord som enligt Nya testamentet ut­fördes i sam­band med Jesu födelseden 28 december; tidigare med namnet "men­lösa barns dag"
yttersta dagen ur­sprungligen biblisktdome­dagen
belagt sedan 800-talet runsten, Sparlösa, Västergötland (Sveriges runinskrifter)
3 knappast plur. (öppet) läge där något kan synas i mots. till det som är täckt (av jord); särsk. om berg ovan jord
i dagen i adj dag
berg i dagen
gå/komma/träda i dagen visa sigför den geologiskt intresserade är dalen speciellt givande då berg­grunden på flera ställen går i dagen; nya bevis som kommit i dagen styrker miss­tankarna mot den åtalade
ligga i öppen dag vara uppenbarfilmens referenser till gamla klassiker ligger i öppen dag
lägga i dagen visaden senaste cancer­forskningen har lagt ny kunskap i dagen
vara någon upp i dagen vara all­deles lik någonderas äldsta dotter är sin mor upp i dagen
belagt sedan 1706
Alla dessa dagar som kom och gick
inte visste jag att de var livet. Stig Johansson, ur Den kapsejsade himlen (1984)