publicerad: 2021  
del delen delar
del·en
substantiv
1 mindre före­teelse som full­ständigt in­går i större och som vanligen är lätt ur­skiljbar och gärna naturligt av­gränsbar
delresultat; beståndsdel; motordel; överdel
en del (av någon/något)
en del (av någon)
en del (av något)
norra delen av Sverige; skär äpplet i två delar; en bil har 4 000 delar; han tog på sig den största delen av arbetet; hon läste upp valda delar av brevet; kursen består av tre delar; senare delen av 1800-talet; före­ställningen var till stor del ett miss­lyckande; publiken var till lika delar barn och vuxna
spec. bok­verk, tv-program eller annan kultur­yttring som in­går i serie
en roman i tre delar; en mini­serie i fem delar; i andra delen åter­förenades de älskande
äv. av­gränsad enhet i tryck­alster
ekonomidel; kulturdel
tidningen inne­håller tre delar på var­dagar och på lör­dagar till­kommer en helg­bilaga
ofta. förknippat med före­ställningen om en (konkret el. abstrakt) helhet som ska spridas till flera parter enl. någon överens­kommelse el. norm
hon fick sin del av vin­sten
få sin beskärda del få vad man rätteligen ska ha (eller mer)utrikes­ministern prickades och även stats­ministern fick sin beskärda del av kritiken
till dels delvisfilmen är till dels in­spelad på en tidnings­redaktion
till en del delvistill en del är romanen en satir om ineffektiv och menings­lös byråkrati
tänka på (den) senare delen var­dagligttänka på att gå hem eller gå till sängsklockan blev två och det var dags att tänka på senare delen
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska del 'del; an­del; lott'; av lågtyska del med samma betydelse; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till andel
2 viss mängd (av något) för rätt blandnings­förhållande till­sammans med mot­svarande mängder av andra ingredienser
en del något
en del saft och två delar vatten
belagt sedan 1578
3 avseende
(till) adj del(ar)
vittnes­målet stämde inte till alla delar; de hade att välja mellan att kapitulera och att kämpa vidare en mot tio – båda delarna betydde slutet
för all(an) del 1det var inget specielltsom svar på tack eller dylikt: Tack för lånet! – För all del! 2någor­lundasom svar på frågor om hälso­tillstånd och dylikt: Hur står det till? – Jo tack, för all del. 3absoluti ut­tryck för en­trägen upp­maning eller dylikt: glöm för all del inte att släcka ljusen! 4uttr. för mot­villigt med­givande: nu när jag har egen firma är det för all del bra att ha arbetat med alla led i branschen
för den delen vad den saken an­belangarhan var sällan över­ens med sin bror, och inte med sina kompisar heller för den delen
för ingen del något ålderdomligtpå intet sättohövlighet före­kommer över­allt men bör för ingen del accepteras
belagt sedan 1506 brev från riddaren Sten Kristiernsson till Svante Nilsson (Styffe)
4 obestämd mängd eller obestämt an­tal ofta räknebar(t)
en del (av några) en del några
de hittade en del gamla böcker på vinden; en hel del folk hade samlats
belagt sedan 1622
5 knappast plur.; i vissa ut­tryck ställning som (aktiv) part i viss handling, visst förhållande etc.
någons del
del av/i något
del av något
del i något
hon har sin del i det som har hänt; de tog del i aktiviteterna; ett så innehålls­rikt liv kommer få till del
äv. försvagat ställning som in­vigd part
få del av en hemlighet; nyheten bör komma dem till del så snart det bara går; hon har än­nu inte tagit del av ut­redningens förslag
för min del vad mig beträffarför min del handlar det en­bart om att prioritera
för någons (egen) del självför sin egen del var hon tidigt på det klara med att hon skulle bli läkare
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen