publicerad: 2021  
1den neutrum det, plural de, vardaglig plural dom
artikel
den´
fram­för adj. m.m. som före­går subst. i bestämd form som kan an­ses vara känd t.ex. genom att tidigare ha varit om­talad; s.k. framförställd bestämd artikel
den nya bilen; det stora vita huset; de mossiga stenarna
äv. vid substantiverade adj.
den sjuke har haft en lugn natt; de gamla under­hölls med dragspels­musik; den förste i varje månad
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þän, ackusativ av sa(r) 'den'; gemensamt germanskt ord
2den neutrum det, genitiv sg. dens el. dess, plural de, plural objektsform dem, vardaglig plural dom, genitiv plural deras
pronomen
den´
1 i själv­ständig an­vändning personen eller före­teelsen som är om­talad i samman­hanget vanligen tidigare men ibland äv. efter­åt; i sing. mest om före­teelser
Var har du köpt kameran? – Jag har fått den i present; hon trodde hon hade blåst ut ljuset, men det brann än­nu; hon frågade den nyinflyttade grannen om han ville ställa upp som styrelsemedlem i bostadsrätts­föreningen; staten och dess myndigheter
ibland ned­sättande om person
Har du talat med din chef? – Den vill jag inte ha något att göra med
nu­mera ibland äv. neutralt om person, som ersättning för "han", "hon" el. "han/hon"
kunden kan välja vilken betalnings­form som den vill
i neutrum ibland med syftning på hel sats eller dylikt
Vad som hände på mötet? Det berättar jag en annan gång
belagt sedan 600-talet (runsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)); runform þAt (neutr.); se vidare 1den
2 i konstruktion med subst. m.m. som här ut­pekas som viktig i samman­hanget
JFR denna
den saken får vi diskutera när vi ses; den nya blanketten är omöjlig att förstå sig på
äv. själv­ständigt sär­skilt i konstruktion medhär, där
jag vill inte ha den här choklad­biten, jag vill ha den där i stället!
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform þat (neutr.)
3 i konstruktion med efter­följande bi­sats; i genitiv endastdens personen eller före­teelsen som har funktionen (att vara någon eller något) som an­ges i det följande
den som har några upp­lysningar i ärendet om­beds att ta kontakt med närmaste polis­station; den som lever får se
äv. som har funktionen (att vara någon eller något) som an­ges i det följande
den person som i går rymde från kriminalvårds­anstalten har nu omhänder­tagits; det faktum att hon talar flera språk är en stor till­gång för arbets­givaren
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)