publicerad: 2021  
1djup djupt djupa
adjektiv
1 som har stort av­stånd mellan yta och botten och vanligen inte är massiv
MOTSATS 1grund JFR 2bråddjup
djup snö; höga berg och djupa dalar; hur djup är brunnen?; hon sjönk djupt ner i sanden (adverbial)
äv. neutralt som har visst av­stånd mellan yta och botten
meterdjup
sjön är 40 m djup
äv. som inne­bär av­sevärd (tänkt) förflyttning ned­åt
en djup bugning; en djup ur­ringning; dra ett djupt ande­tag
äv. bildligt
djup förstämning; djup frustration; djup bestörtning; djup indignation; en djup depression; en djup form­svacka; vara djupt bedrövad (adverbial); vara djupt besviken (adverbial)
i djupaste förtvivlan; han sjönk allt djupare ner i elände (adverbial); för­domarna sitter djupt (adverbial)
titta för djupt i glaset se glas
vara ute på djupt vatten se vatten
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska diuper; gemensamt germanskt ord, besläktat med doppa, döpa
2 som har stor ut­sträckning in­åt dvs. horisontellt i stället för vertikalt
en djup bok­hylla; en djup grotta; djupt inne i skogen (adverbial); fienden trängde djupt in i landet (adverbial)
äv. neutralt
byrån är 60 cm bred och 40 cm djup
äv. bildligt
han såg henne djupt i ögonen (adverbial)
de djupa leden se led
gå någon djupt till sinnes se sinne
belagt sedan 1695
3 som har låg ton­höjd och fyllig klang
den djupa cello­stämman
äv. om färg­intryck
belagt sedan 1739
4 (intellektuellt) in­trängande eller grund­läggande
MOTSATS 1grund, ytlig
djup koncentration; djup miss­tro; djup respekt; djupa kunskaper
den djupare inne­börden i på­ståendet; hon gjorde djupt in­tryck på honom
äv. om person som har förmåga till in­trängande analys
hon är en djup natur
äv. om själsligt medvetande­tillstånd då kontakten med om­världen är bruten
djup sömn; djup dvala; djup koma; i djupa tankar
äv. mer all­mänt förstärkande
en djup kris
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
2djup djupet, plural djup, bestämd plural djupen
djup·et
substantiv
1 ställe med stort av­stånd mellan yta och botten
bråddjup; havsdjup
någots djup ett djup (mått)
djupen söder om Ven; strömmarna drog honom bort från stranden ner i djupet
äv. neutralt av­stånd från ytan
här når fjorden 1 300 meters djup; på 15 famnars djup
äv. bildligt
hans eländes djup
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska diup; till 1djup!!
2 ut­sträckning i riktning in­åt dvs. horisontellt i stället för vertikalt; i fråga om naturlig el. konventionell riktning
en teaterscen med stort djup; gruppera styrkorna på djupet
äv. om skenbar ut­sträckning
tavlan saknar djup
spec. betraktat från naturlig fram­sida eller dylikt horisontell ut­sträckning bort­åt
hyllans djup är 30 cm
äv. bildligt
belagt sedan 1785
3 egentligt och grund­läggande inne­håll
gå på djupet med frågan; hon klagade ur djupet av sitt hjärta
äv. förmåga till tänkande och in­trängande analys
han har många goda idéer men han saknar djup
belagt sedan ca 1800
Längst nere i djupet
måste du värja ditt liv. Karl Vennberg, Du måste värja ditt liv (i Fiske­färd, 1949)