publicerad: 2021  
effekt effekten effekter
ef·fekt·en
substantiv
effek´t
1 resultat av viss (på­taglig) på­verkan
hälsoeffekter
en omedelbar effekt; en lugnande effekt; en dämpande effekt; en oväntad effekt; ha mot­satt effekt
effekt (av något) (någon/något)
effekt (av något) (någon)
effekt (av något) (något)
läke­medlet hade av­sedd effekt; straffet är tänkt att ha av­skräckande effekt; devalveringen fick begränsad effekt; alkohol­missbrukets sociala effekter; en medicin med vetenskapligt dokumenterad effekt
äv. i vetenskapliga samman­hang om något med viss (faktisk el. skenbar) verkan i sammansättn.
äv. mer konkret om (konstnärlig) detalj som ger upp­hov till visst sinnes- el. känslointryck
effektbelysning; effektgarn; filmeffekt; ljudeffekt; teatereffekt
ha sinne för dramatiska effekter; revy­kungen slösade med effekterna
äv. om (starkt) sinnes- el. känslointryck, ofta i konstnärliga samman­hang; ibland med an­tydan om banalitet eller dylikt
färgeffekt; knalleffekt; kontrasteffekt; totaleffekt
målningen "Skriet" har en stark effekt på åskådaren
ibland i politiska samman­hang om plötslig ökning av ett partis opinions­siffror eller dylikt, tack vare någons personlighet (el. tack vare att en viss person hamnar i ramp­ljuset) i sammansättn.
Westerbergeffekten; Ebbaeffekten; Gretaeffekten
belagt sedan 1626; av lat. effec´tus 'verkan; ut­förande', till effic´ere 'ut­föra, verk­ställa'
2 energi­omsättning per tids­enhet
effektförbrukning; motoreffekt
full effekt; bil­motorns effekt an­gavs förr i häst­krafter men an­ges nu­mera ofta i watt
belagt sedan 1742
3 vanligen plur. personlig till­hörighet särsk. så­dan som med­förs vid resa
effektförvaring; reseeffekter
tillvara­tagande av kvar­glömda effekter
äv. om lösa, till­verkade före­mål, sär­skilt sådana som in­går i ut­rustning el. förråd
förbrukningseffekter; förrådseffekter; sjukvårdseffekter; uniformseffekter
belagt sedan 1704