publicerad: 2021  
fosterbarn foster­barnet, plural foster­barn, bestämd plural foster­barnen
foster|­barn·et
substantiv
fos`terbarn
nu­mera ej officiell beteckning barn som bor och upp­fostras i annat hem än föräldra­hemmet dvs. i s.k. familje­hem; i officiella samman­hang (tidigare) om sådant barn under 16 år
någons fosterbarn fosterbarn till någon
ta emot ett foster­barn
belagt sedan 1712; till fostra