publicerad: 2021  
1fot foten fötter
substantiv
1 en rörlig kropps­del som ut­gör nedersta delen av benet (från hälen till tårna) och främst har stödjande funktion hos människan och vissa djur
fotställning; fotvandring; bakfot; hålfot; högerfot; klumpfot; plattfot
foten (någon) foten (av något)
stuka foten; vricka foten; gå till fots; han har stora fötter; ni måste ha skor på fötterna
äv. om liknande rörliga, stödjande delar
larvfötter; sugfot
ibland äv. om mot­svarande del av fotbeklädnad
äv. bildligt något som ut­gör bas (för vertikal före­teelse)
vid foten av fjället; vid foten av trappan
byta fot (plötsligt) ändra åsiktpartiet har bytt fot i kärnkrafts­frågan
dra fötterna efter sig handla allt­för långsamtbil­industrin tycks dra fötterna efter sig när det gäller el­bilar
en black om foten se black
få foten var­dagligtbli av­skedadhan fick foten när före­taget gjorde ned­skärningar
få in en fot få en (obetydlig) ställning som så småningom kan förbättrast.ex. på ett före­tag: via en praktik­plats fick hon in en fot på bilfirman
få kalla fötter plötsligt få starka betänkligheterfinansiärerna fick kalla fötter när projektet ut­sattes för negativ publicitet
få stryka på foten ge efterhans firma fick stryka på foten för billigare konkurrenter från ut­landet
få/vinna fast fot få säker ställningdet kan vara svårt för ungdomar att få fast fot på arbets­marknaden
ge någon kalla fötter in­ge starka betänkligheter hos någondet senaste årets kursfall har gett flera före­tag kalla fötter
ha (bra) på fötterna var­dagligtvara (väl) för­bereddgenom att ha rustat sig med argument, fakta och dylikt, in­för en diskussion, ett beslut eller dylikt: hon hade bra på fötterna in­för anställnings­intervjun
ha en fot i båda lägren ha något gemensamt med var och en av två (åsikts)riktningarbak­om idén att ut­öka sam­arbetet mellan gymnasiet och industrin står rektorn, tillika ingenjör, som har en fot i båda lägren
inte veta på vilken fot man ska stå vara helt råd­villhon visste inte vilken fot hon skulle stå på när hon blev erbjuden två nya jobb
komma ner/landa på fötterna klara sig ur en svår situationhon reder sig oftast och brukar komma ner på fötterna
komma på fötter (igen) (åter) få en god eller tryggad ställningMarshall­planen hjälpte Europa att komma på fötter igen efter andra världs­kriget
känna marken bränna under fötterna se mark
känna marken gunga under fötterna se mark
leva på stor fot leva dyrthan lever på stor fot och bara hans konstsamling är värd åt­skilliga miljoner
lägga något för sina fötter göra stor succé hos någotden svenska sopranen har lagt Dan­mark för sina fötter
på resande fot på resai jobbet som turist­guide är hon ofta på resande fot
på stående fot 1genastefter hög­ljudda protester lovade kommunal­rådet på stående fot att fritids­gården inte skulle läggas ner 2i all hasthon åt en macka på stående fot innan hon sprang till bussen
rund under fötterna berusadhan gick hem sent från festen och var bra rund under fötterna
rösta med fötterna visa sin åsikt genom ett konkret (bort)valmen utan att rösta i formell mening: de an­ser att det är bra att föräldrar nu får val­frihet och kan rösta med fötterna i fråga om barnens skola
skjuta sig själv i foten råka skada sig självom inte verkstads­industrin vågar investera i ny teknik kommer den att skjuta sig själv i foten
skrapa med foten bete sig öd­mjukthan bugade med mössan i hand och skrapade med foten
skudda stoftet av sina fötter se stoft
stå med båda fötterna på jorden vara sansad och realistisktrots idel fram­gångar står hon fort­farande med båda fötterna på jorden
stå med en fot i varje läger tvingas vara lojal mot två olika gruppersom vanligen är i motsats­ställning till var­andra: hon är nu­mera egen­företagare men sedan länge fackligt engagerad och upp­lever ibland att hon står med en fot i varje läger
stå med ena foten i graven vara nära dödenvanligen på grund av hög ålder: hon har fort­farande aptit på livet trots att hon står med ena foten i graven
stå på egna fötter klara sig självdet kommunala bostads­bolaget har bra ekonomi och står på egna fötter
stå på jäm­lik/jäm­ställd fot ha lik­värdig ställningen liten firma som genom sina export­framgångar står på jäm­ställd fot med de större före­tagen
stå/komma på god fot med någon ha/ut­veckla ett vänskapligt förhållande till någonför att komma på god fot med sina grannar har hon ordnat en grill­fest
stå/komma på vänskaplig fot med någon vara/bli vän med någonhon var en om­tyckt pianolärare som stod på vänskaplig fot med flera av sina gamla elever
sätta ner foten säga ifrånoch visa att man bestämmer: facket har satt ner foten och tänker inte sänka lönekraven
sätta sin fot i/på besökaefter den miss­lyckade debuten vill hon aldrig mer sätta sin fot på en teaterscen
till fots med an­vändning av fötternaför förflyttning: de missade sista bussen och fick ta sig hem till fots
vara lätt på foten vara sexuellt vid­lyftigom kvinna: i sin nästa film ska hon spela en kvinna med rykte om sig att vara lätt på foten
vara på fri fot vara fri­given eller på flykt från fängelsetrots fullt spaningspådrag är gärnings­mannen fort­farande på fri fot
belagt sedan 1000-talet (som (till)namn; (runsten, t.ex. Fresta, Uppland)) runform fotr, fornsvenska foter; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. pes 'fot'
2 takt i versrad bestående av en betonad och vanligen en el. flera obetonade stavelser
belagt sedan 1651
2fot foten, plural fot, bestämd plural foten
fot·en
substantiv
mest vid beskrivning av äldre el. engelska förhållanden vanligen obestämd form ett längd­mått som mot­svarar längden av en vuxen mans fot ca 30 cm
båtar över 26 fots längd
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); identiskt med 1fot!!