publicerad: 2021  
gick gått gången gångna, presens går
verb
1 förflytta sig genom att växelvis flytta den ena foten fram­för den andra, som då hålls kvar mot under­laget vanligen med under­förstådd riktning fram­åt; om människa el. djur
gående; gågata
någon/något går (någonstans)
någon går (någonstans)
något går (någonstans)
gå till fots; de gick runt sjön på två timmar; han kom gående längs kanalen; deras ettåring har nyss lärt sig gå; hon gick av och an i rummet; de är ute och går en stund före mid­dagen
äv. i fråga om (fram- el. bortåt­riktad) rörelse hos varelse, före­mål m.m.
gå hem; dörren går ut­åt; hon var så stel att hon knappt kunde gå ur sängen; en kula hade gått rakt igenom rygg­raden; tåget gick för tre minuter sedan; flaskan gick laget runt; resan gick till Spanien
spec. äv. om att av­lägsna sig gående
måste du redan gå?
spec. (tvingas) lämna sitt arbete
över hundra man fick gå när före­taget lades ned
äv. bildligt i fråga om andra typer av handlande
hon har gått långt över sina befogenheter; polisen har inte mycket att gå efter
gå av stapeln se stapel
gå bak­om knuten se knut
gå bet (på något) se bet
gå brand­vakt se brandvakt
gå dit näsan pekar se näsa
gå från klarhet till klarhet se klarhet
gå för långt se långt
gå hög se hög
gå i bet se bet
gå i bräschen för något se bräsch
gå i däck se däck
gå i författning om något se författning
gå i för­väg se förväg
gå i giftas­tankar se giftastankar
gå i god för någon/något se god
gå i graven se grav
gå i land med något se land
gå i någons led­band se ledband
gå i någons spår se spår
gå i putten se putten
gå i sjön se sjö
gå i stå se stå
gå i stöpet se stöp
gå i sömnen se sömn
gå i taket (av ilska) se tak
gå i verk­ställighet se verkställighet
gå (in) i väggen se vägg
gå med håven se håv
gå mot strömmen se ström
gå någon på nerverna se nerv
gå någon till handa se till handa
gå och bada! se bada
gå på en mina se mina
gå på gatan se gata
gå på huset se hus
gå på knäna se knä
gå på kryckor se krycka
gå på någons linje se linje
gå på pumpen se pump
gå på tok se tok
gå sin väg se väg
gå som en anka ha en vaggande gångskadan gjorde att han gick som en anka i flera veckor
gå som katten kring (en) het gröt inte våga gå rakt på sakbåde politiker och samhälls­debattörer gick länge som katten kring en het gröt när det gällde hbtq-frågor
gå (som) på moln se moln
gå (som) på räls se räls
gå säng­vägen se sängvägen
gå till botten se botten
gå till botten med något se botten
gå till kungs se kung
gå till sina fäder se far
gå till storms mot någon/något se storm
gå till vila se vila
gå troll i något se troll
gå under jorden se jord
gå under klubban se klubba
gå ur tiden se tid
gå vidare i texten se text
gå åt helskotta se helskotta
gå åt pepparn se peppar
gå åt pipan se pipa
gå åt skogen se skog
gå över lik se lik
gå över stag se stag
gå över styr se styr
gående bord se bord
något går någons näsa förbi se näsa
belagt sedan 1000-talet (runsten, Hällestad, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)); runform kiku (pret.), fornsvenska ga; gemensamt germanskt ord, dock inte i isl. och gotiska; jfr ur­sprung till gånga
2 ha sin ut­sträckning (i viss riktning) el. mellan vissa punkter (som fram­går av samman­hanget); om väg el. något lång­sträckt före­mål, efter vilket rörelse ofta kan tänkas
något går någonstans
E4:n går till Helsing­borg; fjorden går långt in i landet
äv. med ton­vikt på måttet vanligen med partikelntill
kjolen går till knäna
äv. ut­vidgat om pris vanligen med någon av partiklarnaför, på
JFR kosta
familjens mat går på 4 000 kronor i månaden; sekretären gick för bara 900 kronor på auktionen
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 utveckla sig
något går sätt
gå bra; gå galet; så kan det gå; det får gå som det vill med den saken; hur går det med läxläsningen?; det går fram­åt för före­taget; laget har gått till­baka de senaste åren
det går ingen nöd på någon se nöd
gå lös(t) på se lös
gå om intet se intet
gå som en dans gå mycket lättnär de väl fått klara instruktioner gick arbetet som en dans
gå som smort gå utan besvärom allt går som smort är hon snart färdig arkitekt
gå till spillo se spillo
gå vägen se väg
låt gå för det! se låta
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
4 fort­löpande fungera särsk. på riktigt sätt; ofta om instrument el. apparat
något går (sätt)
tv:n går inte för till­fället; klockan går fel; bilen går bra trots att den är gammal
äv. med ton­vikt på starten (då det inte är normalfallet att före­målet i fråga är igång)
larmet går; bandet går
äv. om mer abstrakta före­teelser härja, vara i gång
mässlingen går just nu; åskan gick i för­middags
äv. i ut­tryck som an­ger resultatet av att något är i verksamhet
gå med förlust
gå varm se varm
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
5 vara i viss situation ofta förknippad med rörelse; särsk. om person el. personifierad före­teelse
någon går adj
hon fick gå hungrig hela dagen
äv. i ut­tryck för regel­bunden när­varo vid viss verksamhet eller dylikt
någon går i/på något
någon går i något
någon går på något
gå i skolan; gå i kyrkan; gå på gymnastik
äv. i ut­tryck för viss egenskap, sär­skilt färg
något går i något
salongen går i grönt och guld
äv. mer abstrakt
han trodde att han gick säker för hämnarna när han lämnat landet
gå i barndom se barndom
visa/se vad någon går för visa/se hur­dan någons karaktär eller kapacitet äräntligen har hon fått en roll där hon får visa vad hon går för
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
6 vara möjlig(t)
det går att+verb
jag tror att det går att av­hjälpa felet; det skulle aldrig gå att förfalska hennes namn­teckning
äv. med konstruktions­växling
sjön gick inte att se i dimman
belagt sedan 1780
7 företa sig viss handling som fram­går av samman­hanget
gående
någon går (något) någon går (i något)
han gick i borgen för bror­sonen; han var beredd att gå ed på att det var sant
äv. försvagat, ibland anv. som rent utfyllnads­ord upp­nå (viss) ny situation eller något mål
någon går och verb
han har gått och gift sig; gå och bli förkyld
gå till väga se väga
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
8 regel­bundet erbjudas till beskådande särsk. om teater­pjäs el. film
något går någonstans
Shakespeares Hamlet går på Stads­teatern
belagt sedan 1759
9 ha åt­gång om vara i fråga om försäljning etc.
något går sätt
författarens nya kriminal­roman går ganska bra
belagt sedan 1881
10 kunna inne­fattas i något; om mindre mått­enhet i förhållande till större
det går något i/på något
det går något i något
det går någotnågot
det går tio deciliter på en liter; det går hundra öre på en krona
belagt sedan 1523
11 var­dagligt i vissa ut­tryck bli orgasm
det går för någon
det gick för tidigt för honom
belagt åtm. sedan 1960-talet