publicerad: 2021  
homogen homogent homogena
homo·gen
adjektiv
homoge´n
samman­satt av allt­igenom lik­artade bestånds­delar så att varje del i något väsentligt av­seende är lik alla andra delar
MOTSATS heterogen JFR enhetlig
en homogen blandning; så­väl homogena grupper som grupper med både pojkar och flickor
ibland med bi­betydelse av god kvalitet eller dylikt
ett homogent försvar utan svaga punkter
belagt sedan 1747; av grek. homogene´s 'av samma art', till homo- och gen´os 'art, slag'