publicerad: 2021  
höja höjde höjt, presens höjer
verb
höj`a
1 förflytta till en högre nivå särsk. med av­seende på kropps­delar; mera sällan med av­seende på tyngre före­mål
någon höjer () något
han höjde handen och vinkade; hon höjde glaset och skålade; han höjde frågande på ögon­brynen; läraren höjde ett varnande pek­finger
äv. rikta in mot högre nivå
höja blicken; höja siktet
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för att någon har stor andlig el. moralisk kvalitet
hon är höjd över alla miss­tankar; deras bok är inte höjd över all kritik, men den ut­gör ett intressant bi­drag till diskussionen
höja någon/något till skyarna se sky
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska höghia; bildn. till 1hög!!
2 ge större om­fattning i något av­seende som fram­går av samman­hanget; spec. i fråga om an­tal, styrka, intensitet eller dylikt
någon höjer något
höja priserna; höja kraven; höja straffet för narkotikainnehav
ofta med inne­börd av förbättring
höja standarden; höja flygsäkerheten; höja betyget
spec. i fråga om röst­styrka och ton­höjd
han höjde rösten när han inte fick svar; "ciss" är tonen c höjd med ett halvt ton­steg
äv. en­bart för att an­ge att någon yttrar sig (offentligt)
det höjdes röster för ett total­förbud
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
höjahöjande, höjning