publicerad: 2021  
inkomst in­komsten in­komster
in|­komst·en
substantiv
in`komst
fast­ställd regel­bunden ersättning för (stadig­varande) arbete
inkomstdeklaration; inkomstläge; extrainkomst
en inkomst (av något) (belopp)
en fast in­komst; en hög in­komst; en låg in­komst; disponibel in­komst; sjukpenninggrundande in­komst; skatte­pliktig in­komst; taxerad in­komst; ersättning för ute­bliven in­komst; hon har 400 000 kronor i årlig in­komst; ut­gifter för in­komsternas förvärvande
äv. något ut­vidgat avkastning
in­komst av kapital
äv. ytterligare ut­vidgat intäkt
statens in­komster och ut­gifter
belagt sedan 1546; av lågtyska inkomst med samma betydelse; jfr ur­sprung till ankomst