publicerad: 2021  
deklaration deklarationen deklarationer
de·klar·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 offentligt tillkänna­givande av (principiell) stånd­punkt
neutralitetsdeklaration; principdeklaration
en deklaration (om något/sats)
en deklaration (om något)
en deklaration (om sats)
en politisk deklaration; en en­sidig deklaration; en personlig deklaration; an­ta en deklaration; FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
belagt sedan 1568; till deklarera
2 skriftlig samman­fattning av (någons) årliga inkomst- och förmögenhets­uppgifter, som lämnas in till myndighet som grund för beskattning
deklarationsblankett; inkomstdeklaration; självdeklaration; skattedeklaration
en deklaration (av något)
skuld­räntan kan delvis dras av i deklarationen; deklarationen ska lämnas in före 2 maj; reseersättningen behöver inte tas upp i deklarationen
äv. all­männare om t.ex. upp­gifter om inne­hav av varor
äv. om (producentens) upp­gifter om inne­håll i vara etc.
äv. om upp­gifter om någon form av förbrukning
belagt sedan 1859