publicerad: 2021  
kardinal-
kard·in·al-
förled
kardina`l-
sär­skilt i vetenskapliga el. tekniska samman­hang som ut­gör en av de fasta punkterna i visst system; mest för olika slag av läges­angivelser; ofta om någon ytter­punkt
kardinalprick; kardinalpunkt; kardinalvokal
ofta äv. som är en av de viktigaste bland flera före­teelser
JFR huvud-
kardinaldygd; kardinalfel; kardinalfråga; kardinalregel; kardinalsynd
belagt sedan ca 1690; av lat. cardina´lis 'huvud­saklig', till car´do 'dörrtapp; huvud­punkt'