publicerad: 2021  
namn namnet, plural namn, bestämd plural namnen
namn·et
substantiv
1 sär­skilt språkligt ut­tryck som an­vänds för att en­tydigt ut­peka viss person eller visst hus­djur anv. vid till­tal och om­tal; ofta till­delat ur en begränsad upp­sättning el. enl. konventionella regler
vid namn namn i någons namn namnet (någon)
i dopet fick hon namnet Sylvia; hans namn var Fritiof Andersson; en ung man vid namn Emil; hon bär namnet Anckarsvärd; hon ville inte nämna honom vid namn; han reste under an­taget namn; namnen i reportaget var fingerade; dagens namn är Botilda
äv. om det konkreta, ned­skrivna namnet, spec. om namn­teckning
hon ville inte sätta sitt namn under en så­dan skrivelse
äv. om person
ett tungt namn; ett gångbart namn för chefs­posten; hon är ett stort namn i musikvärlden
äv. om rykte eller dylikt som en person kan få
hans namn skändades; hon har gjort sig ett namn som keramiker; han har namn om sig att vara fridsam
äv. i vissa religiösa ut­tryck
i Guds namn; i Jesu namn till bords vi gå
bara till namnet bara till den yttre formenden tidigare så aktiva föreningen existerar nu bara till namnet
både till namnet och gagnet både formellt och reellthon är samman­slutningens ledare både till namnet och gagnet
ett taget namn ett nytt släkt­namnefter an­sökan hos viss (statlig) myndighet: sedan gifter­målet har de ett taget namn
för jösse namn för tusanett milt kraftuttr.: flytta på dig, för jösse namn!
göra något i någons namn göra något under någons an­svarhon fick i upp­drag att behandla rutinärenden i ledningens namn
hur/vad/vem/var­för i fridens/herrans/jösse namn uttr. för stark förvåning: vad i fridens namn är det du säger?; många undrade hur i herrans namn det kunde vara så enkelt att rymma från fängelset
i rätt­visans namn om man ska vara ärlignu ska det i rätt­visans namn sägas att den förra regeringen inte heller förstod potentialen i turist­näringen
i ärlighetens namn om jag ska vara upp­riktigi ärlighetens namn kunde en del ärenden ha skötts bättre av styrelsen
känna någon (bara) till namnet (bara) veta att det finns en person med det an­givna namnetjag vet vem hon är, men känner henne bara till namnet
kärt barn har många namn se barn
lystra till namnet hetavalpen lystrar till namnet Tarzan
med namns nämnande se nämnande
mera till namnet än till gagnet mera formellt än reelltnu­förtiden är han kommunist mera till namnet än till gagnet
utan namns nämnande se nämnande
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform nabnum (dat.), fornsvenska namn; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. no´men, grek. on´oma 'namn'; jfr ur­sprung till nomen, nämna
2 sär­skilt språkligt ut­tryck som an­vänds för att en­tydigt ut­peka (viss) före­teelse ofta äv. (delvis) beskrivande
gatunamn; ortnamn; varunamn
vid namn namn namnet (något)
gatans namn var Plåtslagaregatan; Bondeförbundet ändrade sitt namn till Center­partiet; Kärleks­lilja gick tidigare under namnet Afrikas lilja; ”Toppforskningsinitiativet” är ett ambitiöst namn på ett ovanligt projekt
spec. med betoning av inne­hållet i namnet
ett universitet värt namnet måste ha ett eget forsknings­bibliotek
kalla/nämna något vid sitt/dess rätta namn an­vända den rätta (inte förskönande) benämningen på någotde hade öppet smädat presidenten genom att kalla dennes styre vid dess rätta namn, nämligen diktatur
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
3 speciellt ut­valt eller konstruerat språkligt ut­tryck som an­vänds för att upp­rätta och beskriva (viss) typ av före­teelser
vid namn något i namn av något namnet (något)
namnen på olika kol­väte­föreningar; exotiska djur med latinska namn; spaniel är namnet på en hund
äv. all­männare beteckning
under­sökningen förtjänar inte namnet forskning
äv. i ut­tryck för att något sker med stöd av viss auktoritet eller dylikt
i lagens namn; i namn av sitt ämbete
belagt sedan 1526
Men än faller tid­lösa
stänk i vår famn
en stund då vi är borta
från mål och namn,
då solen faller tyst
över ensliga strån
och all vår strävan syns oss
som en lek och ett lån.
Karin Boye, Evighet (i För trädets skull, 1935)