publicerad: 2021  
pionjär pionjären pionjärer
pionj·är·en
substantiv
pionjä´r
1 person som spelar en aktiv roll i ett uppbyggnads­skede in­om något (konkret el. abstrakt) om­råde
pionjäranda; pionjärinsats; flygpionjär
hon var en av pionjärerna för sexuell upp­lysning; arbetar­rörelsens pionjärer i slutet av 1800-talet
spec. person som ut­för ny­odlings­arbete i tidigare obebodd trakt
Västerns pionjärer; pionjärerna kämpade sig fram över slätten i sina täckta vagnar
belagt sedan 1827; av franska pionnier med samma betydelse, till pion 'fot­soldat'; till lat. pe´s 'fot'
2 soldat som är ut­bildad för sär­skilt (för­beredande) fält­arbete som vägröjning, bro­byggen m.m., och där­vid in­går i förband med annan huvud­uppgift
belagt sedan 1704
3 historiskt med­lem av en ungdomsrörelse i det forna Sovjetunionen
belagt sedan 1928