publicerad: 2021  
samhälle sam­hället sam­hällen
sam|­häll·et
substantiv
sam`hälle
1 ofta bestämd form helhet som består av en större grupp människor som lever till­sammans på ett organiserat sätt
JFR stat 2
samhällsansvar; samhällsekonomi; samhällskritiker; samhällsproblem
ett samhälle (av några)
ett mång­kulturellt sam­hälle; ett civiliserat sam­hälle; stå utan­för sam­hället; hus­hålla med sam­hällets resurser; sam­hället betalar en stor del av sjukvårds­kostnaden; man bör inte skylla allt på sam­hället; många an­ser att familjen är sam­hällets grund­val
äv. om själva stats­apparaten
sam­hället måste ha rätt att försvara sig mot sina fiender
äv. om organisationsform som består av en viss typ av människor el. har en viss karaktär
ett matriarkaliskt sam­hälle; ett sam­hälle av jägare, plockare och samlare
äv. om djurs och växters organiserade liv
myrorna lever i sam­hällen
det civila sam­hället den del av sam­hället som tänks vara oberoende av myndigheteri viss pol. debatt: det civila sam­hället i Sverige är vanligtvis starkt när det gäller in­samlingar och bidrags­givande
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska samhälde, till halda saman 'hålla samman'; jfr ur­sprung till uppehälle
2 mindre tät­ort med ett an­tal offentliga in­rättningar som skola, post, bank m.m.
ett tätt­bebyggt sam­hälle; ett typiskt mellansvenskt sam­hälle; hon åkte in till sam­hället för att handla
belagt sedan 1839
3 nästan en­bart i sammansättn. (vetenskaplig) förening
Vitterhetssamhället
äv. om (den informella) mängden av alla personer med viss funktion
forskarsamhället
belagt sedan 1729
Det starka sam­hället. (Social­demokratisk) beteckning på (visionen om) det goda välfärds­samhället