publicerad: 2021  
schema schemat scheman
schem·at
substantiv
[∫e´-] el. [∫e`-]
sär­skilt i pedagogiska samman­hang tids­plan för aktiviteter som oftast åter­kommer med viss regel­bundenhet
schemaläggning; schemaändring; detaljschema; tidsschema; träningsschema
ett schema (för/över något)
ett schema (för något)
ett schema (över något)
ett späckat schema; ett pressat schema; ett tajt schema; ett rullande schema; göra upp ett schema; lägga höst­terminens schema; schemat sprack; nu står samhälls­kunskap på schemat
äv. all­männare
arbetsschema; helgschema; jourschema
äv. om över­siktlig, stiliserad bild av något
flödesschema; kopplingsschema; rörelseschema; versschema
olika positioner i schemat
belagt sedan 1724; av grek. skhe´ma 'gestalt; bild; mån­fas'