publicerad: 2021  
skriva skrev skrivit skriven skrivna, presens skriver
verb
skri`va
1 ned­teckna (genom att ut­forma) bok­stäver el. andra skriv­tecken; vanligen i av­sikt att ut­trycka visst inne­håll
skrivhäfte; skrivmaskin; skrivunderlägg
någon skriver (något) (med något) någon skriver (ut något)
skriva sin signatur; skriva efter diktamen; skriva för hand; hon skrev sitt namn på kontraktet; med­delandet var skrivet med blyerts­penna
äv. stava
han skriver "Karl" med "K"
äv. med ton­vikt på inne­hållet
hon ville inte skriva "Kära" i brevet
äv. i fråga om behärskning av tekniken att ut­trycka sig med skrift
skrivsvårigheter
han är sex år och har just lärt sig läsa och skriva; hon kan skriva kinesiska men inte tala det
man skrev år se år
skriva något på någons konto se konto
skriva till kungs se kung
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska skriva 'teckna; rista; skriva'; gemensamt germanskt ord, lånat från lat. scri´bere 'skriva'; jfr ur­sprung till skrift, skriptum
2 författa skriftligt alster av något slag
någon skriver () något
någon skriver (om) någon/något/sats
någon skriver (om) någon
någon skriver (om) något
någon skriver (om) sats
skriva brev; skriva dag­bok; skriva en an­sökan; skriva ett in­tyg; skriva en roman; skriva en vetenskaplig upp­sats; boken är skriven på engelska; skriv en rad eller slå en signal någon gång
äv. ut­trycka sig skriftligen på visst sätt
hon skriver bra; skriva tal­språkligt
äv. komponera
skriva musik
i skrivande stund se stund
skriva någon något på näsan se näsa
belagt sedan 1346 testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)
3 av­lägga skriftlig tentamen
någon skriver (något)
studenterna på fortsättnings­kursen i spanska skriver grammatik­tenta i morgon
belagt sedan 1803
4 (låta) skriftligen registrera ofta utan att själv skriva något
någon skriver något (någon/något)
någon skriver något (någon)
någon skriver något (något)
de skrev huset på sonen; lägenheten är skriven på henne
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
skrivaskrivande, skrivning