SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gnosis [gnå´s-] substantiv, ingen böjning, n-genus gnos·is(djupare) kunskap särsk. om Gud och om människans bestämmelse relig.vetenskapl.sedan 1843av grek. gno´sis med samma betydelse, till gigno´skein ’lära känna’; jfr diagnos, prognos