publicerad: 2021  
statsråd stats­rådet, plural stats­råd, bestämd plural stats­råden
stats|­råd·et
substantiv
[stat`s-] el. [sta`ts-]
(titel för) med­lem av regering särsk. i Sverige
statsrådsämbete
hon är stats­råd med sär­skilt an­svar för digitaliserings­frågor
förr äv. om regering el. regeringssammanträde med kungen
konsultativt stats­råd nu­mera ej officiell beteckningstats­råd som inte är chef för departement
belagt sedan 1809; 1680 i bet. 'rådgivande församling vid statsöverhuvuds sida'