publicerad: 2021  
tecken tecknet, plural tecken, bestämd plural tecknen
teckn·et
substantiv
teck´en
1 tydligt markerad kropps­rörelse som ut­gör något slag av (enkelt) med­delande
teckengivning; segertecken
han gav dem tecken att gå in; hon gjorde ett tecken med handen; han skakade på huvudet till tecken att han inte begrep; cyklisten gav inte tecken innan hon svängde; som på ett givet tecken reste sig alla sam­tidigt
spec. om en­skild symbol i tecken­språk
teckenlista
äv. mindre konkret, med ton­vikt på själva med­delandet vanligen i sammansättn.
belagt sedan 1487–96 (Heliga Birgittas uppenbarelser); runform tiknum (dat.), fornsvenska tekn; gemensamt germanskt ord; besläktat med te sig
2 (skriven eller ritad) figur med viss av­sedd inne­börd el. med inne­börd i kombination med andra liknande figurer
tecken (för något)
kemiska tecken; korset är de kristnas heliga tecken; det kinesiska skrift­språket har många tusen tecken; grön gubbe är tecken för att man kan passera övergångs­stället; ordet "paus" har fyra tecken
spec. märke för igen­känning eller dylikt
mästerskapstecken
firmans tecken
i språkvetenskapliga samman­hang sär­skilt om förbindelsen mellan en ljud­följd, en bokstavs­följd eller dylikt och mot­svarande betydelse
det språkliga tecknets uttrycks­sida och innehålls­sida
äv. om märke, fläck eller dylikt som ut­gör karakteristiskt drag hos djur
hunden har vita tecken på huvudet
äv. stjärnbild med förment betydelse för människors öden och dylikt
han är född i Lejonets tecken
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 före­teelse som tyder på något och som man kan dra vissa slut­satser av ofta om kommande händelseutveckling
JFR symtom
livstecken; svaghetstecken; vårtecken
tecken (på/till något)
tecken (något)
tecken (till något)
ett tidens tecken; tidig alg­blomning är ett dåligt tecken för Öster­sjön; det är ett gott tecken att folk protesterar; att ljungen blommar är ett tydligt tecken på att hösten närmar sig; än­nu inga tecken på regn; han visade tecken på sinnes­förvirring
äv. om direkt yttring av något
hon visade inga tecken till rädsla
äv. om över­naturliga före­teelser
tecken och under; prästerna försökte tyda tecknen i skyn
belagt sedan 1000-talet (i sammansättn. iar- 'jär-'; (runsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)))
4 i vissa ut­tryck dominerande stämning
förhandlingarna fördes i sam­förståndets tecken; en poesi­antologi som går i kärlekens tecken
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig nu när du går.
1986 års psalm­bok, nr 256:1 med text av Ylva Eggehorn (1972) och musik av Lars Moberg (1974)