publicerad: 2021  
vegetation vegetationen vegetationer
veget·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
samman­fattningen av all växtlighet särsk. i visst om­råde el. av visst slag
vegetationstyp; buskvegetation; markvegetation; mossvegetation; undervattensvegetation
klimatet var arktiskt med evig tjäle och sparsam vegetation; om­rådena ut­med ban­vallen besprutades mot oönskad vegetation
äv. om om­råde med (mycket) växtlighet
vegetationen runt huset
belagt sedan 1727; via tyska av lat. vegeta´tio 'upp­livande', i medeltidslat. 'grönska'; till vegetera