publicerad: 2021  
1vid
preposition
1 på någon plats i nära an­slutning till den som fram­går av samman­hanget; äv. för an­givande av tämligen obestämd position i någots om­givning
ett hus vid torget; hon satt vid sitt skriv­bord hela dagen; en arkeologisk fynd­plats vid Skara; hans hår hade grånat vid tinningarna; hon har all­tid stått vid hans sida
äv. med direkt kontakt med något före­mål eller dylikt
han tog henne vid handen; man bör inte snudda vid den knappen
ofta för att an­ge tid­punkt i nära an­slutning till viss tid­punkt, händelse etc.
vid middags­tid låg dimman än­nu tät; vid kraftiga regn blir källaren all­tid över­svämmad; vid tiden för Frank­rikes befrielse; man får ett positivt in­tryck vid en första genomläsning; dra i hand­taget vid fara!
äv. bildligt
den löneökning som sker vid sidan av av­talen; vid behov remitteras eleverna till läkare; hon stod fast vid sin åsikt; hon höll fast vid sitt beslut; han är fästad vid sin hem­stad
spec. för att an­ge verksamhets­område eller dylikt
läsa vid universitetet
vid pass se pass
vid till­fälle se tillfälle
belagt sedan 1000-talet (runsten, Fasterna, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform uiþ[-], fornsvenska viþ 'emot; vid; med', med bi­formen viþer, se orden på veder-; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med 2vid!!
2 i ett till­stånd av
vara vid liv; vara vid gott mod; vara vid med­vetande; hålla något vid makt
belagt sedan 1347 privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)
3 med av­seende på
vara van vid bekymmer
spec. för att an­ge risk eller dylikt
vid vite förbjudet
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
2vid vitt vida
adjektiv
som ut­breder sig långt åt sidorna i förhållande till någon naturlig (syn- el. rörelse)riktning, mitt­punkt etc., ofta med fram­hävande av (relativ) frihet från in­skränkningar
MOTSATS snäv 1, trång 1 JFR bred 1
skjortan kunde varit lite vidare i halsen; kjolen var lite för vid i midjan; han svängde armarna runt i vida cirklar; frukt­träd med vida kronor; havs­utsikten mot den vida, grå rymden; hunden gjorde vida lovar in i skogen
spec. i ett fast ut­tryck
resa ut i vida världen
äv. neutralt som har viss ut­sträckning (på tvären)
hur vid är kjolen?
äv. för att an­ge stort av­stånd mellan olika positioner etc., vanligen abstrakt i adverbiell an­vändning
åsikterna gick vitt isär; möbler från vitt skilda epoker
äv. bildligt
in­om vida ramar bestämmer lärare och elever själva vad de vill göra; en i vidaste mening religiös fråga
för så vitt något formelltomni kan ta en taxi till­baka till hotellet, för så vitt ni inte hellre vill promenera
i vida kretsar se krets
ligga i vida fältet se fält
stå på vid gavel se gavel
så vitt (jag vet) i den ut­sträckning (jag vet)så vitt jag vet kommer de hit klockan elva
tala vitt och brett om något tala ohämmat, ord­rikt och hög­ljutt om någotde talade vitt och brett om sina stora poker­vinster
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska viþer; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med 1vid!!; jfr ur­sprung till huruvida, såvida
3vid
adverb
i konstruktion med vissa verb i nära an­slutning (till något) särsk. för att an­ge engagemang i något; nästan en­bart abstrakt
insinuationerna kommer mig inte vid; vem tar vid efter NN?
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser