SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bud substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bud·et1moralisk norm som ställts upp av högre makt spec. relig. (enl. Gamla testamentet) men äv. all­männare relig.JFRcohyponymbefallningcohyponymföreskriftcohyponymbudord moralbudsedebudtio Guds budförsta (an­dra, tredje etc.) budetdu ska följa sam­vetets budäv. ngt ut­vidgatförnuftsbudett bud (om ngt/att+V/SATS), budet (att+V/SATS)hårda budmycket svåra vill­korngt vard.det är hårda bud i filmens värld – jobben är få och konkurrenterna många sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. buþ, boþ ’till­bud; budskap; in­bjudning; bud­bärare; på­bud’; till bjuda; jfr 2båda, gästabud, uppbåd 2med­delande om in­träffad händelse som mot­tagaren har an­ledning att få vetskap om; ofta över­bringat av kurir e.d. samh.JFRcohyponymbudskap budbäraredödsbudglädjebudilbudtelefonbudhon nåddes av budet att systern hade om­kommitäv. om med­delande i all­mänhetgå med bud till grannenspec. om med­delande med begäran om att ngn ska kommaskicka bud efter doktornibl. äv. om (tänkt) med­delande om händelse som kommer att in­träffaförebudstorkarna ger bud om bister vinteribl. äv. i ut­tryck för att en händelse kunde el. borde ha in­träffatmästarna ledde med 2–0 i pausen och det var bud efter fler målbud (om ngt/att+V/SATS), budet (att+V/SATS), bud (efter ngn)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3person som över­bringar med­delande eller försändelse yrk.JFRcohyponymspringpojkecohyponymbudbyrå cykelbudstadsbudtidningsbudhar budet kommit med varorna än­nu?brevet kom med ett budspec. jur.person som fått i upp­drag att över­bringa med­delande utan att ha fått full­makt vidgade möjligheter att lämna val­sedel genom budsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4erbjudande om viss in­sats ofta i form av pengar, för att få till­gång till ngt; spec. vid auktion ekon.tid.JFRcohyponymanbud 1cohyponym1förslag budgivningförhandsbudutgångsbudlägga ett budge ett buddagens högsta bud kom när en fransk fruktservis från 1800-talet ropades utspec. äv. vid förhandlingar o.d.facket av­visade arbets­givarnas budäv. försvagat i ut­tryck för konkurrens e.d.det var många om budet i 1500-metersfinalenett bud (på BELOPP)stå till budsstå till förfogandelägret på­går i en vecka och en mängd aktiviteter står till buds sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen5å­tagande att klara visst an­tal stick i kort­spel, särsk. bridge spel.tid.budgivningkravbudöppningsbudpartnerns bud inne­bar att stor­slammen var nästan säkersedan 1807