SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
del substantiv ~en ~ar del·en1mindre före­teelse som full­ständigt in­går i större och som vanligen är lätt ur­skiljbar och gärna naturligt av­gränsbar utstr.JFRcohyponymavdelningcohyponymavsnittcohyponym1bit 1cohyponymkomponent 1cohyponymelement 2cohyponymstycke 1cohyponym3led 2 delresultatbeståndsdelöverdelnorra delen av Sverigeskär äpplet i två delaren bil har 4000 delarhan tog på sig den största delen av arbetethon läste upp valda delar av brevetkursen består av tre delarsenare delen av 1800-taletföre­ställningen var till stor del ett miss­lyckandepubliken var till lika delar barn och vuxnaspec.bokvolym som in­går i serie JFRcohyponymvolym 2 en roman i tre delari an­dra delen åter­förenas de älskandeofta. förknippat med före­ställningen om en (konkret el. abstrakt) helhet som ska spridas till flera parter enl. ngn överens­kommelse el. normJFRcohyponymandel 1 hon fick sin del av vin­stenen del (av ngn/ngt)få sin beskärda delfå vad man rätteligen ska ha (eller mer)utrikes­ministern prickades och även stats­ministern fick sin beskärda del av kritiken till dels delvisfilmen är till dels in­spelad på en tidnings­redaktion till en del delvistill en del är romanen en satir om ineffektiv och menings­lös byråkrati tänka på (den) senare delentänka på att gå hem eller gå till sängsvard.klockan blev två och det var dags att tänka på senare delen sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. del ’del; an­del; lott’; av lågty. del med samma betydelse; gemens. germ. ord; jfr andel 2viss mängd (av ngt) för rätt blandnings­förhållande till­sammans med mot­svarande mängder av an­dra ingredienser mått.JFRcohyponymandel 2cohyponym2halt 1cohyponymportion en del saft och två delar vattenen del ngtsedan 15783av­seende NollJFRcohyponymaspekt 1cohyponymdetalj 1cohyponympunkt 1 vittnes­målet stämde inte till alla delarde hade att välja mellan att kapitulera och att kämpa vidare en mot tio – båda delarna betydde slutet(till) ADJ del(ar)för all(an) del1det var inget specielltsom svar på tack e. d.– Tack för lånet! – För all del! 2någor­lundasom svar på frågor om hälsotillstånd o. d.Hur står det till? – Jo tack, för all del. 3absoluti uttr. för enträgen uppmaning e. d.glöm för all del inte att släcka ljusen! 4uttr. för motvilligt medgivandenu när jag har egen firma är det för all del bra att ha arbetat med alla led i branschen för den delen vad den saken an­belangarhan var sällan över­ens med sin bror, och inte med sina kompisar heller för den delen för ingen delpå intet sättngt åld.o­hövlighet före­kommer över­allt men bör för ingen del accepteras sedan 1506brev från riddaren Sten Kristiernsson till Svante Nilsson (Styffe)4o­bestämd mängd eller o­bestämt an­tal ofta räknebar(t) mått.de hittade en del gamla böcker på vindenen hel del folk hade samlatsen del (av ngra), en del ngrasedan 16225knappast plur.; i vissa ut­tryck ställning som (aktiv) part i viss handling, visst förhållande etc. Nollhon har sin del i det som har häntde tog del i aktiviteternaett så innehålls­rikt liv kommer få till deläv. försvagatställning som in­vigd part få del av en hemlighetnyheten bör komma henne till delhon har än­nu inte tagit del av ut­redningens för­slagpå ngns del, del av/i ngtför min del vad mig beträffarför min del handlar det en­bart om att prioritera för ngns (egen) del självför sin egen del var hon tidigt på det klara med att hon skulle bli läkare sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen