SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1den´ artikel, neutr. det, plur. de, vard. plur. dom fram­för adj. m.m. som före­går subst. i best. f. som kan an­ses vara känd t.ex. genom att tidigare ha varit om­talad; s.k. framför­ställd bestämd artikel NollJFRcohyponym2den 2cohyponym2encohyponymdenna den nya bilendet stora vita husetde mossiga stenarnaäv. vid substantiverade adj.den sjuke har haft en lugn nattde gamla under­hölls med dragspels­musikden förste i varje månadsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. þän, ackusativ av sa(r) ’den’; gemens. germ. ord
2den´ pronomen, neutr. det, plur. de, plur. objektsform dem, vard. plur. dom 1i själv­ständig an­vändning personen eller före­teelsen som är om­talad i samman­hanget vanligen tidigare men ibl. äv. efter­åt; i sing. mest om före­teelser NollJFRcohyponymdennacohyponymhancohyponymhon Var har du köpt kameran? ― Jag har fått den i presenthon trodde hon hade blåst ut ljuset, men det brann än­nuhan frågade NN och ON om de ville ställa uppom de inte får bra platser, så följer grannarna inte medibl. ned­sätt. om personHar du talat med byrå­chefen? ― Den vill jag inte ha något att göra mednu­mera ibl. äv. neutralt om person, som ersättning för ”han”, ”hon” el. ”han/hon”kunden kan välja vilken betalningsform den villi neutr. ibl. med syftning på hel sats e.d.Vad som hände på samman­trädet? Det berättar jag en annan gångsedan 600-taletrunsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)runform þAt (neutr.); se vidare 1den 2i konstruktion med subst. m.m. som här ut­pekas som viktig i samman­hanget NollJFRcohyponymdenna den saken får vi diskutera en annan gångde blanketterna är o­möjliga att förstå sig påäv. själv­ständigtsärsk. i konstruktion medhär, där jag vill inte ha den här karamellen, jag vill ha den där i stället!sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform þat (neutr.) 3i konstruktion med efter­följande bi­sats; i genitiv endastdens personen eller före­teelsen som har funktionen (att vara ngn eller ngt) som an­ges i det följande Nollde som har upp­lysningar i ärendet om­bedes hän­vända sig till polis­myndighetenden som lever får seäv.som har funktionen (att vara ngn eller ngt) som an­ges i det följande den person som i går rymde från fångvårds­anstalten har nu omhänder­tagitsdet faktum att hon är rik har knappast med saken att görasedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)I uttryck som för dem som inte har bil ordnas busstransport kan dem numera bytas ut mot de: för de som inte har bil ordnas busstransport. Det innebär visserligen ett brott mot en generell regel, men man kan tänka sig att ordet personer är underförstått: för de (personer) som inte har bil ordnas busstransport. Samma sak gäller uttryck som han såg inte de/dem som stod bakom trädet.  Uttryckssättet för de som kan dock göra ett mer vardagligt intryck än det traditionella för dem som.